Minnesanteckningar från möte mellan ST:s & TR:s styrelse

Minnesanteckningar från möte mellan Svensk Travsports styrelse och TR:s styrelse den 24 maj 2013

Hans Ljungkvist hälsade TR:s styrelse välkommen och tackade för skrivelsen där TR adresserat ett antal angelägna och aktuella frågeställningar.

TR inledde genom att redogöra för sitt årsmöte, där många medlemmar givit uttryck för stark kritik för att samarbetet med Svensk Travsport inte fungerar. Dialogen anses bristfällig och möjligheten att påverka de för travtränarna viktiga besluten är inte tillräckliga.
Fem frågeställningar presenterades och diskuterades:

Licensbestämmelserna
TR anser att de nya licensbestämmelserna allvarligt skadar den professionella sporten.  De riskerar att amatörer ”växlar upp” till en slags proffsnivå och tillåts att köra andras hästar och konkurrera med professionella utan att några krav om F-skatt och utbildning ställs. TR betonade vikten med utbildning och fortsatt utveckling av proffstränarutbildningen. Alla som ansöker om A-licens i Sverige måste genomgå PTK med godkänt resultat.
I den efterföljande diskussionen informerade generalsekreteraren att Svensk Travsport bedömt att förändringen inte skulle innebära någon stor ändring som skulle missgynna proffstränarna.
Hans Ljungkvist betonade att Svensk Travsport värnar om en stark professionell travsport och har inga planer på att ändra den inriktningen. Svensk Travsport avser att återremittera frågan till licenskommittén.

Kanal 75
TR riktar stark kritik mot delar av Kanal 75:s sändningar, som man upplever smutskastar travsporten och pekar ut kuskar/tränare som fuskare etc. Trots upprepade möten med Kanal 75:s ledning har ingen förbättring skett.
Hans Ljungkvist uttryckte viss förståelse för synpunkterna, men pekade också på journalistikens villkor och uppgift att dramatisera och polarisera för att producera en intressant produkt.
I anslutning till denna punkt diskuterades även vikten att alla aktiva ställer upp och låter sig intervjuas i medier, framförallt i samband med tävlingar. Svensk Travsport arbetar med ett Horisont 2017-projekt att eventuellt införa en uppförandekod och en etisk plattform som kopplas till licensbestämmelserna.

Auktioner
Svensk Travsports uppdrag till ASVT om att tillsammans med TR införa en uppförandekod på auktionerna och en misstänkliggörande artikel om bland annat provisioner i katalogen till Elitauktionen har väckt mycket starka negativa reaktioner bland travtränarna. TR tar kraftigt avstånd från artikelns innehåll och önskade ett förtydligande av Svensk Travsport.
Hans Ljungkvist markerade att Svensk Travsport anser att rollen som rådgivare/konsult i samband med hästköp är en naturlig del i tränarens affärsverksamhet och att provisioner är ett vedertaget sätt att ta betalt för arbetet. Bakgrunden till uppdraget till ASVT avsåg vikten att auktionerna utvecklas utifrån ett tydligt kundperspektiv. Därför vill Svensk Travsport öka transparensen vid auktionerna och uppdrog till ASVT att driva frågan att utarbeta en uppförandekod tillsammans med övriga berörda basorganisationer som ska gälla vid alla hästtransaktioner. TR är positiv till ökad transparens, inte minst när det gäller förhållningssätt vid auktioner, och ställer gärna upp till en diskussion med ASVT/RST om man anser att detta är en väg komma vidare i ärendet.

Hästvälfärdskommittén
TR tog upp hästvälfärdskommitténs arbete där linimentsfrågan åter varit på agendan. TR uttryckte missnöje att de inte fått möjligheter att framföra sina åsikter.
Generalsekreteraren förklarade, utan att uttala sig i sakfrågan, att det egentligen var så att det nya arbetssättet med hästvälfärdskommittén fungerade som det var tänkt. När kritiken riktats mot ett förslag från NEMAC om ny karenstid för vissa medel drogs förslaget tillbaka för fortsatt beredning. Förslaget har därmed inte presenterats för Nordisk Travkommitté och följaktligen inte heller för styrelsen för beslut.

Hästpass
TR riktade kritik mot Svensk Travsports kommunikation om regler för hästpass, som bland annat säger att hästar som inte har passet med till tävlingar kan komma att strykas och att så också sker i andra länder. TR anser att ett bötesföraranade är att föredera för de som slarvar, inte att straffa hästägare och tränare orimligt hårt genom att stryka hästen.
Generalsekreteraren påminde om att förordningen innebär att hästpasset ska följa hästen.  Vidare sades att det fortsatt finns möjlighet att påverka påföljdsreglerna genom fortsatt dialog med Svensk Travsport.

Vid pennan/Mats Fransson

hit counter joomla