Protokoll ST:s reglementskommité 11 april 2016

Protokoll fört vid sammanträde i ST:s reglementskommitté den 11 april 2016 i Hästsportens Hus, Stockholm

Deltagare: Staffan Falk (ordförande), Erik Adielsson, P-O Grannas, Petter Johansson, Mia Karlsson, Staffan Osterling, Antti Rautalinko, Dick Sjöberg och Göran Wahlman (sekreterare)

 

 

 

§ 1 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

 

§ 2 Drivning

Göran Wahlman meddelade, efter genomgång av de körsvenner som påtalats vid föregående sammanträden samt efter genomgång av aktuell statistik, att åtgärder ska vidtas med följande körsvenner, vilka har för många bestraffningar i förhållande till antal körda lopp. Göran Wahlman och Staffan Falk fördelar mellan sig vem som gör vad.

Telefonsamtal med:

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

 

XX ska meddelas att om han får ytterligare en bestraffning blir det disciplinnämnden, som då får avgöra om han ska få behålla körlicensen.

Följande körsvenner ska hållas under bevakning till nästa sammanträde:

XX

XX

XX

 

Kommittén kunde konstatera att det procentuella antalet drivningsförseelser ligger på en högre nivå än under motsvarande period 2015, 1,49 procent av tävlande ekipage under perioden 1 januari – 10 april 2016 jämfört med 1,27 under motsvarande period 2015.

Det diskuterades vad vi kan göra för att förbättra statistiken och åtgärder som föreslogs var att skriva in i tillämpningsanvisningarna att max 5 drivningar med körspöt får göras och att körsvennerna måste ha händerna i handstroppar vid drivning.

 

§ 3 Autostart

Vid genomgång av bestraffningsstatistik för kod 108-110 kunde konstateras att det är framför allt XX som bestraffas ofta. Kommittén beslutade att en direktkontakt med XX ska genomföras av Staffan Falk.

Vi ska också skriva in i påföljdsmallen, vid kod 110, ”flygande start”, som ska bestraffas som en andragångsförseelse. Denna information ska meddelas genom SMS samt på hemsidan, likaledes som att framspårshästar ska samlas inom 400 m vid ”en minut till start”.

 

§ 4 Jänkarvagn i voltstart

Frågan bordläggs till dess TR diskuterat med sina medlemmar.

 

§ 5 Nedflyttning i stället för diskning vid trängning

Petter Johansson redogjorde för UET-beslut om nedflyttning. Göran Wahlman fick i uppdrag att författa reglementstext att presentera vid måldomarkonferensen.

 

§ 6 70-årsgräns funktionärer

Petter Johansson redogjorde för styrelsebeslut. Inför 2017 ska regler vara utformade som inte strider mot åldersgränsen, men ändå tryggar föryngring framförallt när det gäller huvudfunktionärerna.

 

§ 7 Utvägning diskad häst i monté

Ändra tillämpningsanvisningen i 67 § till: Ryttare till samtliga ekipage som odiskvalificerade passerat mållinjen är skyldiga att kontrollväga sig.

 

§ 8 Skotvång och barfotainfo

Petter Johansson redogjorde för problemet med att hästar, som inte har beslag vid skotvång, inte blir diskvalificerade på toton. Det finns dock en del frågetecken att utreda vidare, vafrör frågan bordlades.

Beträffande de (fåtal) tränare som alltför ofta rapporterar barfota för att sedan ändra till skor beslutades att samla in statistik samt förankra eventuellt ändrade regler i TR och BTR.

 

§ 9 Frankrikeutbyte

Staffan Falk redogjorde för svenska besök i Frankrike och franska besök i Sverige. I Frankrike fokuseras mycket av domarnas arbete på orent trav, även om Sverige fått upp frågorna om drivning och snäva körningar till diskussion.

Petter Johansson meddelade att djurskyddsfrågor börjat uppmärksammas mer och att drivningsreglerna blivit hårdare. Bl.a. är det numera förbjudet med enhandare i montélopp och antalet tillåtna drivningar med körspö i sulkylopp har halverats. Dessutom har påföljderna för felaktig drivning blivit hårdare.

 

§ 10 Övriga frågor

a) Kört utanför bangränsen

Aktuell statistik gicks igenom och då det i princip endast är en kusk, XX, som alltför ofta bestraffas beslutade kommittén att Staffan Falk får ta ett personligt ”varningssamtal” med XX. Någon generell ändring i påföljdsmallen är för närvarande inte aktuell.

b) Böter i premiechansningslopp

Hittills har utgångspunkten för böterna varit det som står som förstapris i programmet. Frågan diskuterades och TR fick med sig att efterhöra med sina medlemmar om en förändring bör göras.

c) Code of conduct

Göran Wahlman redogjorde för ST:s styrelses beslut om att ta fram en generell Code of conduct för alla aktiva inom travsporten, inklusive tjänstemän och funktionärer. Ett förslag ska presenteras på styrelsemöte den 26 maj.

 

 

Nästkommande sammanträde blir den 20 juni 2016, kl 9.30.

 

 

 

Vid protokollet Justeras

Göran Wahlman Staffan Falk

 

 

hit counter joomla