Protokoll fört vid sammanträde i ST:s reglementskommitté

Protokoll fört vid sammanträde i ST:s reglementskommitté den 5 december 2016 i Hästsportens Hus, Stockholm

Deltagare: Staffan Falk (ordförande), Erik Adielsson (deltog ej i § 2 angående körsvenner),  P-O Grannas, Petter Johansson, Maria Karlsson, Staffan Osterling, Antti Rautalinko, Dick Sjöberg och Göran Wahlman (sekreterare) 

 

§ 1 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna med följande kommentar. Staffan Falk har kontaktat Kanal75 angående terminaler för skoinfo och Kanal75 har tagit till sig problematiken.

 

§ 2 Drivning

Göran Wahlman meddelade, efter genomgång av de körsvenner som påtalats vid föregående sammanträden samt efter genomgång av aktuell statistik, att åtgärder ska vidtas med följande körsvenner, vilka har för många bestraffningar i förhållande till antal körda lopp. Staffan Falk fick i uppdrag att kontakta nedan nämnda körsvenner/ryttare.

Telefonsamtal med: 26 olika körsvenner/ryttare kontaktas av Staffan Falk.

Kommittén kunde konstatera att det procentuella antalet drivningsförseelser fortsatt ligger på en högre nivå än under motsvarande period 2015, 1,62 procent av tävlande ekipage under perioden 1 januari – 1 december 2016 jämfört med 1,43 under motsvarande period 2015.

Det diskuterades vad vi kan göra för att förbättra drivningsbeteendet och kommittén beslutade att upprepningstiden för drivningsförseelser ska utökas till 18, 12, 6, 4 respektive 3 veckor för de olika kategorierna.

Staffan Falk fick även med sig till att skriva en artikel till travsport.se samt att få till ett TV-inslag, för att få körsvenner och ryttare att inse allvaret med felaktiga drivningar.

Kommittén konstaterade att det, p.g.a. allt för ofta förekommande felaktiga drivningar, under 2017 sannolikt kommer att införas en skärpning i både 63 § Tävlingsreglementet (drivningsparagrafen) och i påföljdsmallen.

 

§ 3 Monté

Förändringar beträffande fystest kommer att göras, till 2017 ska alla som inte ridit minst 10 lopp under 2016 göra fystest. Inför 2018 ska samtliga ryttare göra fystest och kommittén rekommenderar SMR att ta bort ålderslättnader för dem över 35 år.

På förslag från SMR beslutade kommittén att ta bort kvalloppskravet för hästar med mer än 200 000 kr insprunget till samtliga montélopp. Möjligheten finns dock att till vissa lopp skriva in krav om godkänd montéprestation i propositionen.

 

§ 4 Reglemente 2017 samt påföljdsmall och uppförandekod

Reglementsändringar 2017 diskuterades och slutliga förändringar framgår av bilaga 1.

Kommittén beslutade att ändra i påföljdsmallen beträffande ”premiechans”-lopp, att böterna ska utgå från hur mycket hästen kan springa in.

Göran Wahlman fick i uppdrag att formulera text i uppförandekod angående förbud mot att göra reklam för till ATG konkurrerande spelbolag samt mot oetisk reklam.

 

§ 5 Kommitténs sammansättning

ST:s styrelse har beslutat att ytterligare en aktiv körsven, som också är tränare ska ingå i kommittén.

 

§ 6 Övriga frågor

a) Körsvensändringar p.g.a. sjukdom

Kommittén beslutade att en körsven som är sjuk på lunch- eller eftermiddagstrav inte får köra senare samma dag.

b) Diskning för trängning/nedflyttning

Huvudprincipen ska fortsatt vara att vid diskning/nedflyttning ska körsven/ryttare bestraffas med en C-förseelse.

c) Skoinfo

TR fick i uppdrag att efterhöra bland sina medlemmar om deras uppfattning om tränaren ska vara bunden av lämnad skoinfo, dvs. att det inte ska vara tillåtet att slå på skor om man anmält barfota. Då blir alternativet att stryka hästen.

 

Nästkommande sammanträde bestäms senare.

 

Vid protokollet Justeras

Göran Wahlman Staffan Falk

hit counter joomla