Protokoll fört vid sammanträde i ST:s reglementskommitté den 18 april 2017

Protokoll fört vid sammanträde i ST:s reglementskommitté den 18 april 2017 i Hästsportens Hus, Stockholm
Deltagare: Staffan Falk (ordförande), Erik Adielsson (deltog ej i § 2 angående körsvenner),  P-O Grannas, Petter Johansson, Maria Karlsson, Staffan Osterling, Antti Rautalinko, Dick Sjöberg och Göran Wahlman (sekreterare). Johan Untersteiner deltog per telefon (ej i § 2 angående körsvenner).

§ 1    Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna med följande kommentar. TR har genomfört en enkät bland sina medlemmar om tränaren ska vara bunden till lämnad skoinfo. Det var en ovanligt stor svarsfrekvens och en överväldigande majoritet ansåg att det alltid måste vara tränarens ansvar om denne vill ändra från barfota till skor. Vid eventuella problem med en enskild tränare är det bättre med personlig kontakt.§ 2    Drivning
Göran Wahlman meddelade, efter genomgång av de körsvenner som påtalats vid föregående sammanträden samt efter genomgång av aktuell statistik, att åtgärder ska vidtas med följande körsvenner, vilka har för många bestraffningar i förhållande till antal körda lopp. Staffan Falk fick i uppdrag att kontakta nedan nämnda körsvenner/ryttare.
Telefonsamtal med:

Mats L Andersson, idnr 126337, Håkan B Johansson, idnr 133802, Fredrik Jonsson, idnr 136752, Karolina Korkiamäki, idnr 185600, och Michael Larsson, idnr 125437, ska tilldelas en tremånadersperiod, där varje drivningsförseelse räknas som en tredjegångsförseelse.

Kommittén kunde konstatera att det procentuella antalet drivningsförseelser fortsatt ligger på en högre nivå än under motsvarande period 2016, 1,63 procent av tävlande ekipage under perioden 1 januari – 17 april 2017 jämfört med 1,51 under motsvarande period 2016.
Samverkansgruppen För Hästvälfärd (SFH) har inkommit med en skrivelse, se bilaga, där de önskar kraftigt skärpta påföljder för brott mot drivningsparagrafen.
Kommittén diskuterade skrivelsen och beslutade, till att börja med, att från och med den 1 juli 2017 inte tillåta drivning med båda händerna samtidigt eller med körspöhanden över axelhöjd. ST ska gå ut med info till alla körsvenner samt instruera måldomarna att, under övergångsperioden maj och juni, påtala för de som bryter mot de kommande reglerna att efter 1 juli hade de bestraffats.

§ 3    Monté
Samverkansgruppen för Monté har inkommit med två förslag. Kommittén tillstyrker båda förslagen.
Inför 2018 ska samtliga ryttare göra fystest och kommittén rekommenderar Samverkansgruppen att ta bort ålderslättnader för dem över 35 år.
Obligatorisk vägning innan lopp tas bort, däremot ska våg finnas tillgänglig för frivillig vägning.

§ 4    Säkerhetsspår
På några lämpliga banor bör försök inledas med användande av säkerhetsspår för galopperande hästar.
Om en diskvalificerad häst på innerspår inte använder säkerhetsspåret ska körsvennen bestraffas.
För galopperande hästar som ännu inte diskvalificerats är det frivilligt för körsvennen att använda säkerhetsspåret. Om säkerhetsspåret används ska hästen alltid diskvalificeras.

§ 5    Körsvensändring p.g.a. sjukdom
De fåtal körsvenner/ryttare som ofta är sjuka ska kontaktas av ST. Blir det ett återkommande problem kan disciplinnämnden komma ifråga.


§ 6    Funktionärers tystnadsplikt
Dick Sjöberg tog upp frågan när t.ex. måldomarnämndsledamöter kommenterar/diskuterar olika beslut med media eller andra. Kommittén konstaterade att detta är något som får styras upp på respektive bana.

§ 7    SMS vid bestraffningar
Johan Untersteiner framförde önskemål om att körsvenner/ryttare som får bestraffningar bör meddelas via SMS. Petter Johansson fick med sig frågan, då det behövs en koppling till sportsystemet.

§ 8    Startkameror alla banor
Petter Johansson redogjorde för varför startkameror än så länge införts på endast ett fåtal banor. Bl.a. beror det på att målkameror och domarkameror prioriterats, men projektet lever fortfarande.

§ 9    Måldomare V64, V86, V75, GS75
Staffan Falk föreslog att, för att få tjänstgöra som måldomare vid uppräknade tävlingar, måldomaren ska ha arbetat minst 50 tävlingsdagar föregående kalenderår.
Petter Johansson meddelade att målsättningen är att färre antal personer bör arbeta oftare och att semiprofessionella måldomare och huvudstarters är första steget. Det behöver dock tas fram mer underlag innan gränser sätts. Staffan Falk ansvarar för underlaget.

§ 10    Jäv, häst i träning hos nära anhörig
Staffan Falk föreslog att 3 § i Tävlingsreglementet bör ändras, så att det är tillåtet att nära anhörig tränar häst som ägs av funktionären. Kommittén beslutade enligt förslag.

§ 11    UET-överenskommelse om bestraffningar (se bilaga)
Kommittén konstaterade att förseelser i samband med lopp stämmer överens med ST:s påföljdsmall.
Däremot, när det gäller dopnings-/medicineringsbrott, fick Antti Rautalinko med sig ett antal frågor till UET:s Animal Welfare Committée.

§ 12    Reklam-/partner-/sponsringspolicy
Efter uppdrag från ST:s styrelse beslutade kommittén att förtydliga vilken reklam-, partner- och sponsringspolicy som ska gälla inom travsporten.
Reklam på häst och utrustning är inte tillåtet vid tävling. För dressreklam finns särskilda regler om placering och storlek och all dressreklam ska godkännas av ST.
Svensk Travsports Uppförandekod, som gäller för licensinnehavare, anställd, konsult, funktionär eller förtroendevald inom svensk travsport, ska kompletteras med följande policy.
Policyn gäller vid all typ av marknadsföring av leverantör/partner/sponsor och innebär att det är förbjudet att samarbeta med företag, organisationer och personer som är verksamma inom krigsindustri, pornografi eller vadslagning (gäller även andra spelformer som inte är tillåtna enligt svensk lag). Det är även förbjudet att marknadsföra alkoholvarumärken i kategorin starksprit samt tobak i alla former. Den som misstänker att tilltänkt samarbete eller marknadsföring strider mot denna policy är skyldig att överlämna frågan till ST:s avgörande.
Denna policy träder i kraft den 3 maj 2017.

§ 13    Övriga frågor
a)     Tappad sko
Kommittén beslutade att om en häst tappar en sko och körsvennen/tränaren får tillåtelse att rycka även annan sko, då ska ingen bestraffning utgå (möjligen för att ha försenat starten).
b)    Info materialfel
Erik Adielsson påtalade att banorna är för dåliga på att gå ut med info vid materialfel plus att det tar för lång tid innan infon kommer ut. Staffan Falk fick i uppdrag att påminna banorna om snabb och korrekt info i högtalarna.

Nästkommande sammanträde blir i Stockholm onsdag den 7 juni 2017 kl. 12-16.Vid protokollet         Justeras
Göran Wahlman        Staffan Falk

 

hit counter joomla