Reglementskommittén 15/11

2017-12-01

Protokoll fört vid telefonsammanträde i ST:s reglementskommitté den 15 november 2017

 

Deltagare: Staffan Falk (ordförande), Erik Adielsson (deltog ej i diskussionen § 2 angående körsvenner),  P-O Grannas, Petter Johansson, Maria Karlsson, Staffan Osterling, Dick Sjöberg, Johan Untersteiner (deltog ej i diskussionen § 2 angående körsvenner) och Göran Wahlman (sekreterare).

 

§ 1 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna med följande kommentar. Frågan om att kuskar endast ska få tävla på en bana per dag har mött motstånd inom TR, varför den läggs på is tills vidare. ”War room”-frågan lever vidare och nästa steg är att Staffan Falk och Petter Johansson ska besöka SHL och se hur det fungerar inom ishockeyn. Information om stänkskydd på jänkarvagnar finns på travsport.se.

 

§ 2 Drivning

Göran Wahlman och Staffan Falk meddelade, efter genomgång av de körsvenner som påtalats vid föregående sammanträden samt efter genomgång av aktuell statistik, att åtgärder ska vidtas med följande körsvenner, vilka har för många bestraffningar i förhållande till antal körda lopp. Staffan Falk fick i uppdrag att kontakta nedan nämnda körsvenner/ryttare.

Telefonsamtal med:

 

Kommittén kunde konstatera att det procentuella antalet drivningsförseelser fortsatt ligger på en högre nivå än under motsvarande period 2016, 1,83 procent av tävlande ekipage under perioden 1 januari – 13 november 2017 jämfört med 1,62 under motsvarande period 2016.

 

§ 3 Köra kvallopp även om det inte behövs enligt kvalreglerna

TR har framfört förslag om att det ska vara tillåtet att köra/rida kvallopp om man så önskar. Petter Johansson och Göran Wahlman fick i uppdrag att se över kvalreglerna och en förutsättning för att delta i kvallopp, när det inte behövs, är att det finns plats.

 

§ 4 Körsvensändring sjukdom

Staffan Falk gick igenom statistiken och konstaterade att det är sällan det blir körsvensändring p.g.a. sjukdom. Det är ett fåtal kuskar det handlar om och ST får hålla dessa under uppsikt och om någon stryker sig för ofta får Petter Johansson ta ett personligt samtal med denne.

 

§ 5 Löshäst

TR har efterfrågat vad som gäller om det blir löshäst på banan. Göran Wahlman förklarade att ekipagekontrollanterna har fått instruktion om att i möjligaste mån slussa ut övriga hästar från banan, om det kan göras på ett säkert sätt, när löshästen inte är i närheten.

 

§ 6 Provstart i bakvarv på bortre långsidan

TR har påtalat att det blivit vanligare med snabba provstarter i bakvarv på bortre långsidan, där övriga hästar lätt kan bli uppstressade samt att det föreligger olycksrisk. Staffan Osterling ska meddela Erik Adielsson vilka kuskar det handlar om, så pratar Erik med dessa.

 

§ 7 ”Second opinion”

Kommittén diskuterade förslaget om att införa en ”second opinion”-möjlighet beträffande bestraffningar som inte är överklagningsbara. Petter Johansson har författat ett tänkbart förslag (se bilaga), men innan det kan bli verklighet måste det säkerställas att logistiken runt filmöverföringar m.m. fungerar.

 

§ 8 Säkerhetsspår

Staffan Falk och Karin Svensson har lämnat ett förslag till ST:s styrelse, att vid banombyggnad ska säkerhetsspår ingå. Johan Untersteiner redogjorde för problemen på Åby med brunnar, som innebär en säkerhetsrisk. Att åtgärda dessa problem är en dyr historia.

Eftersom Eskilstunas säkerhetsspår verkar vara funktionsdugligt (Staffan Falk ska säkerställa detta med Eskilstuna) beslutade kommittén att snarast möjligt påbörja en testverksamhet där.

De regler som kommittén enats om tidigare lyder:

Om en diskvalificerad häst på innerspår inte använder säkerhetsspåret ska körsvennen bestraffas.

För galopperande hästar som ännu inte diskvalificerats är det frivilligt för körsvennen att använda säkerhetsspåret. Om säkerhetsspåret används ska hästen alltid diskvalificeras.

 

§ 9 Nya kameror på banorna

Petter Johansson rapporterade att prio-1 och 2-banorna är klara. Hur det blir med prio-3-banorna har ännu inte beslutats, då det saknas pengar för att installera kameror på samtliga banor som ingår i den kategorin.

 

§ 10 Positionsbyten i ledningen

Dick Sjöberg påtalade att det blivit vanligare med positionsbyten i ledningen, ledaren släpper till utvändig häst och går i nästa skede ut och övertar ledningen, och att detta bör stävjas.

Efter diskussion beslutades att TR tar med sig frågan till sina medlemmar, att kommitténs ledamöter funderar vidare och att frågan därför bordläggs till nästkommande sammanträde.

 

Nästkommande sammanträde blir i Stockholm onsdag den 7 mars 2018 kl. 12.30-16 (lunch kl. 11.30).

 

Vid protokollet   Justeras

 

Göran Wahlman  Staffan Falk

hit counter joomla