Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Travtränarnas Riksförbunds ordinarie årsstämma 2023 äger rum fredag 14 april på Best Western Hotell, Bromma Blocks, Stockholm. Samma dag och på samma plats hålls även en extra årsstämma, med en punkt på dagordningen, antagande av nya stadgar för travtränarförbundet.

I Travtränarnas Riksförbunds stämmor deltar fullmäktigerepresentanter för banornas travtränarföreningar; en ledamot per förening utom för Solvalla, Åby och Jägersro som har två ledamöter vardera. Till dessa fullmäktigeledamöter, utsedda av respektive bana/banors travtränarförening, skickas handlingarna till stämmorna ut i början av april.

Tiden för att lämna motioner till stämman går ut tio dagar före stämmodatumet, alltså senast 4 april. Motioner ska företrädesvis kanaliseras via banornas travtränarföreningar. Enskilda medlemmar i föreningarna kan också lämna motioner direkt till stämman, i så fall via kanslisterna Staffan Osterling och Lars Dahlgren. Även de motioner som kanaliseras via föreningarna behöver givetvis vara Staffan eller Lars tillhanda senast 4 april.

Maila motioner till:

staffan.osterling@telia.com

larsgdahlgr@gmail.com

Vid förra årets årsstämma i Göteborg beslutades om en stadgeöversyn med syfte att modernisera nuvarande stadgar, som är från början av 1990-talet. Denna stadgeöversyn är gjord och granskad av jurist. Styrelsen hänskjuter därmed förslaget till nya stadgar för beslut i samband med årsstämman den 14 april.

För att träda i kraft behöver stadgarna tas av två olika föreningsstämmor, där den ena skall vara ordinarie årsstämma. Inget hindrar att hålla två stämmor (fomellt geom att göra två separata kallelser, två protokoll och två närvarolistor) samma dag. Därför arrangeras den 14 april först en extra föreningsstämma där enda beslutspunkten på dagordningen blir antagande av de nya stadgarna i ”första läsningen”. Den ordinarie stämman senare samma dag kan sedan fatta beslut i ”andra läsningen”, vilket innebär att de nya stadgarna då träder i kraft.

Som nämnts ovan handlar de flesta förslagen till ändringar av stadgarna om uppdateringar och moderniseringar, men en föreslagen förändring som är värd att nämna är att Bergsåker ska jämställas med (storbanorna) Solvalla, Åby och Jägersro och från 2024 (om stadgeförslaget beslutas) få delta med två fullmäktigeledamöter på årsstämman.

Preliminär tidsplan för den 14 april i en av konferenslokalerna på Best Western Hotell vid Bromma flygplats är:

Förmiddagen: Extrastämma med förslaget till nya stadgar.
Lunch.
Eftermiddagen: Ordinarie årsstämma.
Öppet möte?
Kvällen: Årsstämmomiddag.

Det är ännu inte klart om det ska arrangeras något program, med inbjudna gäster, på ett öppet möte mellan den ordinarie årsstämman och middagen. Styrelsen ber att få återkomma om det. Förslag på lämpliga programpunkter till ett öppet möte mottages tacksamt!

/LARS DAHLGREN