Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Ett första möte mellan TR och ST om den HoV-rapport (Hälsa och Välmående), som pekade ut problemområden inom trav- och galoppsporten, ägde rum på onsdagen. Svensk Travsport och Travtränarnas Riksförbund är överens om att till att börja med göra en utbildningsinsats runt främst arbetsmiljöfrågorna för A-tränare som har anställda, och även om att borra djupare runt de mer allmänna hälsomässiga problem som rapporten lagt i dager.

TR:s styrelse beslutade den 21 december att uppdra åt Jan Halberg, Staffan Osterling och Lars Dahlgren att söka samråd med till att börja med Svensk Travsport gällande att kunna hitta konkreta åtgärder runt de problemställningar som Klara Edlunds rapport (se här) specificerade. ST ser också frågan som angelägen och redan den 10 januari hölls alltså ett inledande möte. I detta deltog från Svensk Travsports vd Maria Croon och hr-chef Sofia Klingspor.

Det konstaterades inledningsvis att de avvikelser som dr Klara Edlund påvisat i sin HoV-rapport, vilken bygger på enkätsvar från 2022-23 från cirka 400 aktiva/stallanställda inom trav- och galoppsporterna, ”inte är okej”.

Det finns redan mycket bra att erbjuda vad gäller utbildning i arbetsrätt och arbetsmiljöfrågorna i arbetsgivarrollen. I den nuvarande A-tränarutbildningen finns, som det bedöms, bra utbildningsblock runt dessa frågor. Det som nu ska åstadkommas handlar främst om att paketera och göra det som redan finns tillgängligt i en ”vidareutbildningsinsats” så att det når ut brett, riktat till de som gått tränarutbildningen innan dessa utbildningsblock infördes. Där behövs samarbete mellan ST och de aktivas organisationer. Förhoppningsvis blir vägen framåt mot det klar redan under första kvartalet i år.

Det finns även B-licensierade tränare med arbetsgivaransvar som bör erbjudas att vara med i denna riktade utbildningsinsats. BTR kommer därför att kontaktas och tillfrågas om att bli delaktigt fortsättningsvis.

Nästa steg blir att involvera Hästnäringens Nationella Stiftelse och Hästsportens Folkhögskola. HNS har tidigare gjort ett arbete som resulterade i ett coachinguplägg, som till sitt innehåll var bra, men som inte ”nådde ut”. Ett möte med HNS är redan inbokat av Sofia Klingspor i mitten på januari. Efter det hålls ett nytt möte mellan ST och TR i månadsskiftet januari-februari.

TR och ST var också överens om att det finns behov att borra djupare runt de mer allmänna frågor kopplade till hälsa, som Klara Edlunds rapport tar upp. Målet blir därför att jobba utifrån att det behövs ett brett koncept som även tar upp frågor runt till exempel kost och träning. Bland annat lyftes förslaget att ta kontakt med andra idrottsförbund som har tagit tag i, och har erfarenhet av, att hantera dessa typer av problemställningar.

Slutligen konstaterades också att just hästar och bra (arbets)miljö i stall kan vara ett alldeles utmärkt sätt att få människor att ”må bättre”. Lika väl som Klara Edlund nu identifierat generella problem och förbättringsområden, finns också exempel på där just hästar och stallmiljö varit en konkret väg till att ”må bättre”.

/LARS DAHLGREN