Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

I onsdags hade ST´s Reglementskommitté sammanträde, nedan följer protokollet från detta.

Deltagare: Staffan Falk (ordförande), Erik Adielsson (deltog ej i diskussionen § 2 angående körsvenner), P-O Grannas, Linda Höijer, Petter Johansson, Staffan Osterling, Antti Rautalinko, Dick Sjöberg, Johan Untersteiner (deltog ej i diskussionen § 2 angående körsvenner) och Göran Wahlman (sekreterare).

§ 1 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna med följande kommentar. I frågan om avbrott i kör-/ridförbud ska medges i kval- och premielopp om kör-/ridförbudet beror på en drivningsförseelse meddelade Hästvälfärdsavdelningen att den eventuella nyttan det skulle innebära för några tränare inte uppvägs av det negativa det skulle innebära i spö- och drivningsdebatten som ständigt pågår.

§ 2 Drivning

Göran Wahlman och Staffan Falk meddelade, efter genomgång av de körsvenner som påtalats vid föregående sammanträden samt efter genomgång av aktuell statistik, att åtgärder ska vidtas med följande körsvenner, vilka har för många bestraffningar i förhållande till antal körda lopp. Staffan Falk fick i uppdrag att kontakta nedan nämnda körsvenner/ryttare.

Telefonsamtal med: 29 olika körsvenner/ryttare.

Dessa körsvenner/ryttare, som kontaktades efter föregående sammanträde, ska bevakas fram till nästkommande sammanträde, men behöver inte kontaktas på nytt i nuläget.

12 olika körsvenner/ryttare.

Kommittén kunde konstatera att det procentuella antalet drivningsförseelser fortsatt ligger på en högre nivå än under motsvarande period 2016, 1,80 procent av tävlande ekipage under perioden 1 januari – 6 september 2017 jämfört med 1,56 under motsvarande period 2016.

Staffan Osterling meddelade att TR (Thomas Uhrberg ansvarig) samarbetar med forskare på Chalmers, för att ta fram en ny typ av körspö som inte kan skada hästen.

Antti Rautalinko meddelade att HNS fått in en gemensam svensk-norsk ansökan om forskning hur drivning påverkar hästen. Ansökan har gått vidare till nästa gallringsomgång.

Erik Adielsson påtalade att måldomarnämnderna bedömer s.k. ”duttningar” (för att hålla hästen koncentrerad) olika runt om i landet. Kommittén beslutade att ta med frågan, helst med någon bra löpningsfilm, till måldomarkonferensen.

ST fick även med sig att komma med ett förslag hur en överprövning av utdömda bestraffningar ska kunna göras i de fall som inte är överklagningsbara till Överdomstolen.

§ 3 Tävla på endast en bana per dag?

TR har diskuterat frågan och de som främst är emot är givetvis de (fåtal) körsvenner som brukar tävla på både lunch- och kvällstrav. TR fick med sig att skicka ut en SMS-enkät till sina medlemmar, varför frågan bordlades till nästkommande sammanträde.

§ 4 Regionala måldomare – ”war room”

Petter Johansson redogjorde för de förslag han föredragit för ST: styrelse (bifogas). Styrelsen är positivt inställd men tryckte på att en förändring ska vara så kostnadsneutral som möjligt.

Petter Johansson ska träffa SHL för att kontrollera hur de arbetar och vilka erfarenheter de har. Därefter kan det bli aktuellt med ett inofficiellt war room på prov vissa tävlingsdagar.

Arbetet fortsätter.

§ 5 Ansvar för hästen

Erik Adielsson tog upp frågan om det är kuskens eller tränarens ansvar om hästen beter sig knepigt.

Kommittén konstaterade att, om det går att bedöma att kusken är ”oskyldig”, hästen döms till kvallopp och får startförbud.

§ 6 Hjälm vid segerdefilering

På förekommen anledning, sommarens ordningsböter när kuskar tagit av sig hjälmen i segerdefilering, konstaterade kommittén att det blir ohållbart att frångå de regler som gäller idag. Således, om kusken inte har hjälm när han/hon kör häst, ska böter utdömas.

§7 Stänkskydd på jänkarvagn

Eftersom det kan vara ett problem med stänk vid dåligt väder ska ST gå ut med en rekommendation om att använda stänkskydd på jänkarvagnar.

Nästkommande sammanträde blir i Stockholm onsdag den 15 november 2017