Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

19-20 februari träffades styrelsen för möte och passade även på att träffa tjänstemän samt representanter ur STs styrelse i Hästsportens Hus. Här följer anteckningar från detta.

En ny hemsida för TR är under uppbyggnad den kommer tas i bruk inom några veckor och kommer vara mobilanpassad.

Ett nytt koncept för att locka banpublik (Vinnarcirkeln) planeras av ST som rådfrågat oss kring detta, vi är positiva till publiksatsning men tycker man ska undvika special dress på det aktuella ekipaget och ser gärna att man även lyfter fram den ordinarie ägaren till hästen.

Enkät Hästskötare, ett samarbete mellan HNS/ST/TR. Scandinavian Research intervjuar anställda och tidigare anställda hästskötare samt arbetsgivare i syfte att erhålla kunskap om hur hästskötarna upplever och värderar sin arbetssituation. Förhoppningen är att kunna redovisa för våra medlemmar vid årsmötet, vilket kanske kan utmynna i fler diskussioner kring hur vi gör för att attrahera kompetent personal.

Petter Johansson redovisade det arbete som pågår kring tävlingsstrukturen, en konsekvensanalys utifrån Publik- Aktiva – Spel/TV skall vara klar till Förtroenderådet. Detta är i linje med dokumentet Pegasus 2020. Vi höll med om att kvällstävlingar på vardagar och tävlingar som börja vid lunch på helger är vårat önskvärda läge. De olika delarna ska vägas emot varandra inför kommande tävlingsplanering.

Årsmöte. Förslaget är i första halvan i april, styrelsen återkommer när plats och datum är spikat. Notera att ev motioner ska vara styrelsen till handa senast 8 dagar innan.

Reglementsmöte 7 mars. Staffan tar med sig frågorna kring Second Opinion, Maxböter samt extra kvallopp ett varv till

Mats Norberg redovisade nuvarande läget i momsfrågan. Skatterättsnämnden driver just nu ett ”pilotärende” där beslut väntas i april. Frågeställningarna som får svar då är: Vad ska det vara moms på? Hur ska momsen redovisas? Vi ombads också om att påminna hästägare och medlemmar om att uppge momsreg.nr till ST (till avräkningarna)

Johan Lindberg redovisade läget i den sk skilsmässan med ATG inför den förväntade omregleringar av spelmarknaden.

Både tjänstemannasidan och styrelseledamöterna vi träffade diskuterade kring TDS frågan. Fler funktioner kommer komma under året, dels Uppstallningsplatsregistrering vilket kommer underlätta vid olika kontroller (fördelningssystem, regionkontroller etc.) men även ökad tydlighet för t.ex. spelar som önska denna info.

Vi blir också uppmanade att redovisa tydligare underlag vid faktureringen via TDS systemet, troligen utvecklas den möjligheten med ytterligare rader. Detta beräknas vara på plats i juni/juli

/SH