Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Protokoll fört vid sammanträde i ST:s reglementskommitté den 7 mars 2018

Deltagare: Staffan Falk (ordförande), Linda Höijer, Petter Johansson, Maria Karlsson, Örjan Kihlström (deltog ej i diskussionen § 2 angående körsvenner), Staffan Osterling, Dick Sjöberg, Johan Untersteiner (deltog ej i diskussionen § 2 angående körsvenner) och Göran Wahlman (sekreterare).

§ 1 Föregående protokoll

Protokollet godkändes och lades till handlingarna med följande kommentar. Beträffande frågan om att i möjligaste mån slussa ut övriga hästar från banan när det är en löshäst kommer texten i SÄBA att ändras för att överensstämma med de instruktioner som gått ut. Det påtalade problemet med provstarter i bakvarv på bortre långsidan tar Staffan Falk med till måldomarkonferensen den 14 mars 2018.

§ 2 Drivning

Göran Wahlman och Staffan Falk meddelade, efter genomgång av de körsvenner som påtalats vid föregående sammanträden samt efter genomgång av aktuell statistik, att åtgärder ska vidtas med följande körsvenner, vilka har för många bestraffningar i förhållande till antal körda lopp. Staffan Falk fick i uppdrag att kontakta nämnda körsvenner/ryttare.

Kommittén kunde konstatera att det procentuella antalet drivningsförseelser nu ligger på en lägre nivå än under motsvarande period 2017, 1,33 procent av tävlande ekipage under perioden 1 januari – 27 februari 2018 jämfört med 1,68 under motsvarande period 2017.

§ 3 Köra kvallopp även om det inte behövs enligt kvalreglerna

TR har framfört förslag om att det ska vara tillåtet att köra/rida kvallopp om man så önskar. Petter Johansson fick i uppdrag att ta upp frågan på sportchefsmöte den 8 mars 2018 och om det inte framkommer något särskilt som talar emot kommer kvalreglerna att ändras så att man får delta i mån av plats.

§ 4 ”War room”

Staffan Falk redogjorde för studiebesöket som han och Göran Wahlman gjort hos SHL. Petter Johansson meddelade att ”War room-light”-försök ska påbörjas med Kanal 75:s hjälp i slutet av mars 2018. Det blir dock endast vid V75 och V86 till att börja med.

§ 5 ”Second opinion”

Petter Johansson redogjorde för hur tankegångarna hittills gått och kunde konstatera att det inte är genomförbart innan samtliga banor är uppkopplade till ”war room”. Frågan bordläggs därför tills vidare.

§ 6 Bötesbelopp i lopp med förstapris över 500 000 kr

TR har inkommit med en motion om att bötesbeloppen är alldeles för höga i storloppen. Frågan diskuterades, varvid bl.a. konstaterades att straffen för drivningsförseelser inte kan sänkas av politiska skäl. Staffan Falk och Göran Wahlman fick i uppdrag att färdigställa ett förslag till nästkommande sammanträde.

§ 7 Värmning på tävlingsbanan

Dick Sjöberg anförde att det inte går att ha kontroll på att samtliga hästar värms på tävlingsbanan, varför tillämpningsanvisningen till 40 § bör tas bort.

Kommittén beslutade i enlighet med förslaget. Således kommer tillämpningsanvisningen att tas bort till nästa års reglemente.

§ 8 Positionsbyten i ledningen

Frågan bordlades vid föregående sammanträde och efter diskussion kom kommittén fram till att det inte är något större problem, varför några åtgärder inte vidtas i nuläget.

§ 9 Säkerhetsspår

Staffan Falk meddelade att snarast möjligt, när våren kommit, ska Eskilstuna samt Romme påbörja försöksverksamhet med säkerhetsspår. Innan de kör igång måste domare och kuskar informeras om följande:

Om en diskvalificerad häst på innerspår inte använder säkerhetsspåret ska körsvennen bestraffas.

För galopperande hästar som ännu inte diskvalificerats är det frivilligt för körsvennen att använda säkerhetsspåret. Om säkerhetsspåret används ska hästen alltid diskvalificeras, oavsett hur länge den galopperat.

§ 10 Övriga frågor

a) Provstart bakom bil i lägre klasser

Staffan Falk fick i uppdrag att informera banorna om att i klasser upp till 100 000 kr ska provstart bakom bilen erbjudas 3,5 minuter före start.

b) Kuskens ansvar när hästen beter sig knepigt?

Örjan Kihlström tog upp frågan om varför kusken bestraffas om hästen gör något dumt, t.ex. bryter rakt ut. Staffan Falk meddelade att i de fall kusken inte gör något fel är normal åtgärd ett eller flera kvallopp för hästen samt B-förseelse för kusken. Om inget annat ekipage störs kan det räcka med kvallopp för hästen. Om kusken är delaktig i att andra ekipage grovt störs ska det vara kvallopp för hästen samt C-förseelse för kusken.

c) Stänkskydd mellan häst och kusk

Örjan Kihlström påtalade problemet, framförallt med jänkarvagnar, med stänk från hästen när det är kletig bana. Han har kontaktat Custom för att se om de kan göra en konstruktion för stänkskydd mellan häst och kusk.

Linda Höijer fick med sig frågeställningen till Johan Nilsson.

d) Framkörning till startbil

Örjan Kihlström tog upp problemet med dålig startdisciplin och för många omstarter, framförallt på Solvalla.

Staffan Falk fick i uppdrag att kontrollera fartinställningen på Solvallas startbil samt meddela Solvallas huvudstarter att inte vara för snabba att trycka omstart.

e) Ikraftträdande körförbud

Örjan Kihlström föreslog att körförbudet borde kunna flyttas fram mot att det läggs på längre körförbudstid. Kommittén tog till sig förslaget och Staffan Falk och Göran Wahlman får se över eventuella konsekvenser och därefter lägga fram ett förslag.

f) Kört utanför bangränsen

Johan Untersteiner anförde att det är för billigt för dem som alltför ofta kör utanför bangränsen.

Kommittén beslutade att till nästkommande sammanträden ta fram en motsvarande datalista som för drivningar.

Nästkommande sammanträde blir i Stockholm tisdag den 12 juni 2018 kl. 13.00-16 (lunch kl. 12.00).

Vid protokollet Justeras

Göran Wahlman Staffan Falk