Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Stockholm den 8 januari 2021

Noteringar från teamsmöte gemensamma strategiska frågor mellan TR och ST
Närvarande: Jan Halberg (TR), Staffan Osterling (TR), Jonny Staf (ST), Maria Croon (ST), Ulf Hörnberg (ST) och Petter Johansson (ST).

Maria Croon välkomnande och inledde kort att tanken med mötet är att det finns ett glapp i kommunikationen och att vi gemensamt har en hel del stora frågor som vi bör adressera. Det är allt från hur de olika grupperna/kommittéerna fungerar till vilka frågor som är viktiga för TR och även för ST. 

Staffan O och Jan H kommenterade nuläget för TR där fokus ligger på arbetsgivarfrågor. De har en dialog med Kommunal och Almega. Ungefär 25% av TRs medlemmar är med i Kommunal. Det arbetas bland annat med kollektiva försäkringar. I övrigt så är det stadgarna för TR och aktuella frågor som styr, vilka ämnen eller frågor som skall behandlas.

Maria Croon hade skickat ut en punktlista som vi gemensamt gick igenom.

  • Vilka åtgärder/aktiviteter/förändringar skulle TR få till för att få en bättre dialog och ett mer utvecklande arbete med förbundet men också med övriga intressegrupper?
  • Vilka frågor är viktiga för Travtränarnas riksförbund, vilket uppdrag har föreningen så som ni ser det?
  • Hur drivs dessa frågor idag?
  • Hur ser ni på det forum (kommittéer, råd etc) som TR är del av inom den svenska travsporten?

Allmän diskussion:
Generellt känner TR att det är svårare idag att ha en dialog i och med pandemin. Tidigare fanns det ett ”naturligt” flöde av dialog då merparten av deras möten var förlagda i Hästsportens Hus och att ST och dess tjänstemän var fysiskt tillgängliga för en dialog.

Man upplever även att en del medlemmar försöker att ”runda” TR och driva egna frågor i media eller ta dem direkt till ST. ST försöker att styra att man skall gå genom TR men det är också viktigt att vi inte ”skyller ifrån oss” utan att frågorna diskuteras och landas. Det innebär att det finns ett gemensamt ansvar att ta upp frågorna i rätt forum och att sedan ge återkoppling gällande vad som har beslutats eller hur diskussionen har tagits vidare.

TR består av 350 – 400 egna företagare, vilket har sina utmaningar för organisationen. TR försöker att ta upp de frågor som berör merparten av sina medlemmar men ofta är det enskilda individer som vill driva egna frågor vilket gör att det ibland är svårt att hålla ihop organisationen.

Mycket handlar om kommunikation och förståelse. Här är det viktigt att vi gemensamt försöker kommunicera, utbilda och förklara hur arbetsgången är och vilka mandat respektive gruppering/kommitté har.

Respektive kommitté/råd
Reglementskommittén: Överlag bra men det blir ibland ostrukturerat och fokus flyttas från dagordningen på övriga och enskilda frågor. Viktigt med struktur så att TR kan återkoppla och stämma av med medlemmar/styrelse efter och inför kommande möte. Petter Johansson får i uppgift att få bättre struktur på agendan/dagordningen.

Licenskommittén: Överlag okej. Behöver få en återkommande struktur t.ex. 2 alt 4 möten per år. Viktigt för att få till ett proaktivt arbete. Pandemin har satt sina spår i mötesfrekvensen. Ett arbeta som vi tillsammans kan utveckla är utbildning/fortbildning/uppföljning – för licensinnehavare. ST har startat vid förnyelse av licensen får man ett fråga om man har tagit del av nya regler och bestämmelser.
Strategiskt samråd: Bra forum. Känns som en viktig kommunikationslänk mellan BAS/Travsällskapen och Styrelsen. Finns vissa svårigheter gällande vad som konfidentiellt och vad som är officiellt. Viktigt att få en förankring samtidigt som det finns en förståelse för att vissa saker skall stanna hos rådet.

BAS-möten: Har delvis spelat ut sin roll i och med att BAS är medlemmar i ST och är med i råd, kommittéer, förtroenderåd och fullmäktige mm.

Överlag är det viktigt att säkra upp och förtydliga, mötesschema, uppdrag, mandat, innehåll och uppföljning för respektive kommittee eller råd.
TR anser att den här typen av möten där man fångar upp frågor som rör sig fritt och inte riktigt finns i något forum kan vara bra att ha. Förslagsvis kvartalsvis. ST (Petter) fick i uppgift att se över en struktur gällande möten.

  • Konkreta idéer för att nå ut med information om vad som är på gång till aktiva (där har bl a Petter o Jonny har ett förslag)

Petter presenterade kort att det finns en ambition att kommunicera kvartalsvis med samtliga licensinnehavare gällande fakta men även aktuell information och lite tips. Ett anpassat kommunikationsbrev/sms till licensinnehavare inom svensk travsport. TR så positivt på detta och kan även använda detta direkt till sina medlemmar.

  • Frågan som diskuterats länge kring personalbehov (hästskötare t ex) och frågor om arbetsmiljö (samt regler o lagar). HNS och ST har börjat diskutera och vill gärna att TR deltar aktivt i arbetet.

En viktig fråga som är stående på TRs agenda. Här får vi (ST/TR) fortsätta arbetet tillsammans med HNS gällande arbetsmiljöfrågor.

Vid pennan,

Petter Johansson