Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Protokoll fört vid sammanträde i ST:s reglementskommitté den 24 februari 2021

Deltagare: Petter Johansson (ordförande), P-O Grannas, Ola Johansson, Örjan Kihlström, Staffan Osterling, Antti Rautalinko, Jonny Staf, Jan Törnqvist, Johan Untersteiner och Göran Wahlman (sekreterare).

§ 1 Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna med följande kommentar. Beträffande ”second opinion” beslutade ST:s styrelse att någon sådan regel inte skulle införas.

§ 2 Drivning
Efter förändringen i år att, vid alla tillfällen någon kusk dömts för felaktigt bruk av körspö, hästen ska undersökas, har problem med märken på ett antal hästar uppmärksammats än mer. Petter Johansson meddelade att han har kontaktat de stora körspötillverkarna Walsh och Finntack med önskemål om ny utformning av körspön. Dessutom redogjorde Petter Johansson för en ny uppfinning som mäter både antal drivningar och hårdheten i dessa.

Kommittén kom överens om att drivningsreglerna i sig är bra men att vi behöver fokusera på tre områden; Utformning av körspö och tekniska hjälpmedel, utbildning för ett bättre beteende av kuskar/ryttare samt tydlig kommunikation.

På förekommen anledning diskuterades även drivning av galopperande häst för att ta sig ur fältet. Kommittén kom fram till att en häst som galopperar i möjligaste mån bör försöka tas ur fältet, men att det inte är tillåtet att gå över gränsen för tillåten drivning (om det inte föreligger en akut olycksrisk).

§ 3 Kört utanför bangränsen
Bestraffningar och eventuella diskningar av ekipage som kör utanför bangränsen diskuterades och det föreslogs att diskning bör ske oftare samt att bestraffningar för framför allt ledande ekipage bör bli hårdare. Göran Wahlman och Jonny Staf fick i uppdrag att till nästkommande sammanträde utarbeta ett konkret förslag.

§ 4 Diskning/nedflyttning vid trängning
Göran Wahlman tog upp frågan om diskning/nedflyttning sker för sällan vid trängningssituationer. Kommittén kom fram till att det fungerar ganska bra, men att det bör diskuteras oftare med måldomarna med visande av situationer på Teams-konferenser för att få till jämnare bedömningar mellan banorna.

§ 5 Säkerhetsspår och nedtagning av galopperande häst
Örjan Kihlström och Johan Untersteiner framförde önskemål om ändring till att alltid försöka komma ur vägen vid galopp, i första hand genom att flytta sig utåt och i andra hand inåt. Kommittén beslutade om en kompromiss, innebärande att galopperande häst i andra spår har rätt att styra ner på säkerhetsspåret om ingen häst på innerspår störs.
Åbys open stretch diskuterades och de rutiner de har med att galopperande häst inte får styra ner på open stretch på upploppet verkar fungera bra.
Kommittén diskuterade även möjligheten för hästar som inte galopperar, men är ordentligt trötta, att använda säkerhetsspåret för att komma ur fältet. Kommittén beslutade att säkerhetsspåret får användas i undantagsfall av djurskyddsskäl eller för att undvika olyckor.

§ 6 Sen ankomst till tävling
Petter Johansson tog upp frågan avseende kuskar som både kör lunch och kväll samma dag och att de ibland hamnar i tidsnöd för att hinna mellan banorna. Petter Johansson har haft kontakt med några av de berörda kuskarna och de verkar nu ha insett att de behöver ha tillräckliga marginaler mellan sista lopp de kör på lunchbanan och första lopp på kvällsbanan.

§ 7 Spår 2 i autostart när nr 1 blir struken
Efter diskussion enades kommittén om att det kan bli aktuellt att nr 2 behåller sitt spår i de lopp där tränare/kusk fått välja spår, ex.vis i finaler i insatslopp och i utslagningslopp.

§ 9 Övriga frågor
a) Elektriska skygglappar
Antti Rautalinko redogjorde för inkommen ansökan om tillåtelse till elektriska skygglappar. Örjan Kihlström och Johan Untersteiner anförde att dagens utrustning fungerar helt tillfredsställande och att någon elektrisk utrustning inte bör tillåtas. Kommittén beslutade att inte medge något undantag från förbudet för elektrisk utrustning, speciellt eftersom det skulle kunna lämna öppningar för annan typ av utrustning samt att det kan sända fel signaler gentemot den publik som tittar på tävlingarna.
b) Blödande munnar före lopp
Antti Rautalinko redogjorde för ett förslag om att hästar som överhuvudtaget blöder i munnen före lopp alltid ska förbjudas att starta. Kommittén konstaterade att nuvarande rutiner, med att tillkalla banveterinären för att bedöma om det ur djurskyddssynpunkt finns anledning att stryka hästen, fungerar bra.

Nästkommande sammanträde kommer att ske under andra kvartalet 2021.

Vid protokollet Justeras

Göran Wahlman Petter Johansson