Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Närv: Jan H. Peter E. Per C J. Thomas U. André E.
På särskild inbjudan: Claes Svensson (valberedningen) Annika Larenius (travhippologen Wången)
• Annika berättade vad en travhippolog är och vilka behov vi har i branschen. Behovet för den mindre tränaren känns för dagen inte så stort då detta är en extra kostnad att anställa som de flesta inte ser sig vara i behov av.
• Claes Svensson berättade att rekrytering av nya styrelsemedlemmar pågår då vi även fått ett avhopp av Hanna vilket betyder att två nya till styrelsen måste rekryteras. Claes har talat med ett flertal tränare och känner sig trygg med att föreslå två nya till styrelsen.
• Ekonomin ser ut att vara mycket god i föreningen och medel vid årsskiftet har ökat.
• Jan rapporterade från fullmäktige och förtroenderåd.
• Rapport från licenskommitténs möt där TR drev frågan om lärlingslopp hårt då detta är en viktig framtidsfråga att få nya tränare i framtiden.
• Dalarnas tränarförening kommer att företrädas av Jörgen Westholm och Hagmyrens förening av Jan-Olov Persson.
• Jocke Lövgren är föreslagen att ingå i valberedningen till STs valberedning och vi stöder självklart förslaget.
• Styrelsen skall hålla ett styrelsemöte innan årsmötet och gå igenom motioner och ev. andra skrivelser som kommit styrelsen till handa.

Vid pennan: Staffan Osterling