Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Protokoll fört vid Travtränarnas Riksförbunds årsmöte 28 april 2021 på teams
Förbundets ordförande Jan Halberg hälsade alla välkomna till mötet

§1
Till att leda mötet valdes förbundets ordförande Jan Halberg

§2
Följande delegater hade infunnit sig till dagens möte:
Solvalla: Tommy Enberg och Anna-Karin Rundqvist. Jägersro: Thomas Uhrberg och Conrad Lugauer. Åby: André Eklund och Tommy Karlstedt. Bergsåker: Markus Pihlström. Axevalla: Katarina Aurell. Bollnäs: Peter Eriksson. Dannero/Solänget: Anders Moberg. Färjestad/Åmål/Årjäng: Per C Johansson. Halmstad: Patrik Nygren. Mantorp: Oskar Svanberg. Kalmar: Anders Zackrisson. Romme/Rättvik: Jörgen Westholm. Visby: Johan Wiman. Örebro/Lindesberg: Fredrik Söderberg. Östersund: Malin Löfgren.
Från styrelsen: Jan Halberg.
Kallade ej fullmäktige: Revisor: Göran Lång. Valberedningens ordförande: Claes Svensson. Generalsekreterare: Staffan Osterling.

§3
19 delegater hade infunnit sig och röstlängden godkändes

§4
Till justerare av dagens protokoll valdes Tommy Karlstedt och Oskar Svanberg.

§5
På ordförandens fråga bekräftades att kallelsen till mötet skett enligt stadgarna besvarades med ja

§6
Styrelsen och revisorernas berättelse föredrogs.

§7
Beslutades att bevilja styrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning

§8
Beslutades att Riksförbundets medel skall överföras i ny räkning

§9
Till ordförande i Riksförbundet för ett år valdes Jan Halberg

§10
Till generalsekreterare och kassör för ett år valdes Staffan Osterling

§11
Val av styrelseledamöter för 2 år. På tur att avgå:
Peter Eriksson, Per C Johansson och André Eklundh.
Valberedningen föreslår omval av ovanstående för en ny period om 2 år och dessa har tackat ja.

Kompletterande val av styrelseledamöter:
Peter G Normans plats har varit vakant sedan mötet i höstas och Hanna Olofsson har lämnat styrelsen i förtid, detta innebär fyllnadsval till dessa platser på 1 år.
Valberedningen föreslår Conrad Lugauer och Markus Pihlström till dessa styrelseplatser på 1 år. I styrelsen ingår även Thomas Uhrberg (val 2022). Conrad och Markus har tackat ja till detta.

Jan Halberg ordförande – 2021
Peter Eriksson vice – 2022
Per C Johansson – 2022
André Eklund – 2022
Thomas Uhrberg – 2021
Conrad Lugauer – 2021
Markus Philström – 2021

§12
Val av två revisorer: Glen Norman (omval) och Göran Lång (omval)
Stämman biföll valberedningens förslag under §11 och §12

§13
Så länge som ekonomin ser ut som den gör föreslår valberedningen en höjning av ersättningen både till ordföranden och styrelsemedlemmarna som följer:
Mötesarvode 1200 kr, tidigare 1000 kr. Ersättararvode 1200 kr, tidigare 1000 kr.
Traktamente 400 kr, tidigare 300 kr. Ordförandearvode 50000 kr, tidigare 30000 kr. Arvode till övriga styrelsemedlemmar 20000 kr, tidigare 15000 kr

§14
Fastställande av årsavgift till riksförbundet för 2021 Bestämdes att ingen årsavgift tas ut av föreningarna för 2021

§15
Utseende av valberedning till årsmötet 2022: Claes Svensson sammankallande, Kristian Lindberg, Jörgen Westholm och Mats Rånlund.

§16
Drivning: Med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet av vårt sätt att hantera körspöet riskerar vi att tappa rätten att få behålla det i lopp. Efter en hel del diskussion kom stämman fram till att böter inte verkar avskräckande utan skärpta avstängningar mot de som går över gränsen. Straffa de som inte sköter sig inte hela kåren.
Arbetsmiljöutbildning: Uppmaning till tränarna att gå denna digitala kurs. Kostnaden 2000kr kommer att betalas av TR

§17
Motioner som inkommit enligt stadgarna:
Dalarnas Travtränareförening: 15 st.
Färjestads Travtränareförening: 2 st.
Samtliga motioner kommer att läggas ut på vår hemsida med löpande kommentarer

§18
Jan avslutade mötet och tackade alla deltagare för ett väl genomfört möte via datorn.
Domsjö 2021-04-29

Vid pennan:

Staffan Osterling

Justeras:

Tommy Karlstedt

Oscar Svanberg