Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Stor oro för kostnadsutvecklingen gällande foder, drivmedel och energi präglade Travtränarnas Riksförbunds årsmöte i Göteborg i fredags. Kanske lättade oron bland TR:s delegater en del av de signaler som sedan kom från Svensk Travsports ledning vid det öppna mötet på lördagen.

– Jag hesiterar inte att för att göra kortsiktiga insatser om det finns bra sådana, sade ST:s nyvalde ordförande Anders Källström.

Svensk Travsports verkställande direktör Maria Croon kunde fylla på:

– Hästnäringen avser att gå fram med en gemensam skrivelse till Näringsdepartementet i denna fråga, sade hon.

Travtränarnas Riksförbund har tagit med punkten ”att aktivt bevaka utvecklingen av priser på drivmedel och foder och hålla medlemmarna informerade om vad som kan förväntas” bland de prioriterade frågor som TR ska jobba med under 2022.

De som tävlar med hästar har under det senaste halvåret redan fått vidkännas kraftiga kostnadsökningar avseende främst drivmedel till sina hästtransporter och fordon för att sköta gård och banor med, liksom, åtminstone i vissa delar av landet, betydligt högre elpriser. Nu är dock risken överhängande att detta bara varit början på kostnadsökningar. Foderpriserna riskerar att jämfört med förra året gå upp kraftigt när sommarens skörd är bärgad – kanske så mycket som till det dubbla!

Orsaken till det är att olika negativa faktorer sammanfaller samtidigt på olyckligt sätt. De redan ovan redovisade prishöjningarna på el och drivmedel är två sådana viktiga faktorer. Den allra största prisfaktorn kan emellertid kriget i Ukraina bli. En tredjedel av världens export av spannmål har kommit från Ryssland och Ukraina. Rysslands spannmål är nu föremål för totala importsanktioner i Europa och Ukraina väntas på grund av kriget inte att få mer än cirka hälften av sin (enorma) jordbruksareal brukad i år. Dessutom påverkas riskbilden av att Odessa kan tänkas falla som Ukrainas klart viktigaste utskeppningshamn för sin spannmålsexport.

På grund av detta har världsmarknadspriset på vete redan dubblats, från cirka två kronor/kg till fyra kr/kg. Det kan öka ännu mer. Övriga spannmålssorter har en liknande prisutveckling. Följden är inte svår att räkna ut: Producenterna av (häst)foder drabbas av klart högre inköpspriser på råvarorna, och detta tas i slutändan förstås ut av konsumenterna.

Även produktionskostnaden för grovfoder förväntas gå upp. Om den tidigare rena självproduktionskostnaden för ensilage varit någonstans 1,30-1,50 kr/kg kan den gå upp till över två kr/kg i år. Drivmedelspriserna är en viktig bidragande orsak till detta, men andra viktiga prisdrivande faktorer är att priset på konstgödning i princip fyrdubblats (!!) på ett år från cirka tre kr/kg till elva-tolv kr/kg. Även här är kriget i Ukraina och de därtill hörande sanktionerna mot Ryssland kraftigt prisdrivande. Ytterligare en tydlig prishöjning finns på emballageplasten, den har gått upp med cirka 30 procent.

Det ligger enligt ovanstående i farans riktning att dagskostnaden för fodret per häst i höst kan öka med 20-30 kronor! Slår man ut det på hela det cirka 15 000 stora beståndet travhästar i träning – det här drabbar ju både proffstränare och amatörtränade hästar på samma sätt – ger en överslagsberäkning vid handen att enbart foderkostnaden på hästarna i travsportens tävlingsdel (givetvis blir det även motsvarande kostnadsökningar för de som föder upp hästar) från och med i höst kan gå upp med någonstans i häradet 100-150 miljoner kronor på årsbasis! Detta kan ställas i relation till exempelvis de totala prispengarna som är i storleksordningen en miljard kronor, inklusive uppfödarmedel.

Delegaterna på TR:s stämma var överens om att den situation som tornar upp sig är mycket allvarlig, och oron är självklart stor över hur hästägarna kommer att reagera när dessa befarade rena kostnadsökningar för foder behöver tas ut i ökade träningsavgifter. Speciellt om det inte på något sätt kan komma en kompensation på intäktssidan som lindrar kostnadsökningen.

Hästnäringen som helhet är medveten om den situation som hotar, och enligt Maria Croon är alltså en uppvaktning av Näringsdepartementet på gång. Regeringen har under våren redan fattat beslut om vissa riktade stödåtgärder i miljardklassen till jordbruket. Men dessa stöd syftar i första hand till att hålla nere konsumentpriserna på livsmedel och omfattar därför i endast ringa omfattning hästsektorn. Sannolikt blir det där hästnäringen ”sätter in stöten” mot Näringsdepartementet, genom att till att börja med försöka få åtminstone en del av dessa redan beslutade stöd att även innefatta jordbrukarnas produktion av hästfoder och de som bedriver hästverksamheter.

Internt inom ST är det alltså enligt nye ordföranden Anders Källström heller inte otänkbart med ”kortsiktiga insatser”. Det skulle kunna innebära att ST skruvar på saker och ting i budgetarbetet och hur man tänker med den strategiska uppbyggnaden av en (stark) balansräkning kontra vad som läggs ut (i resultaträkningen) som medel till aktiva.

Där är vi dock inte ännu. Men det gäller att förbereda ett bra beslutsunderlag. Som ett led i detta beslutade TR:s stämma att göra en analys av kostnaderna för att träna travhästar.

– Den senaste sådana analysen gjordes för över tio år sedan, så det hade rent allmänt blivit hög tid att göra en ny uppdaterad kostnadsanalys. Det som befaras hända med inte minst foderpriserna gör det ännu mer angeläget att nu göra analysen. Man ska akta sig för att ropa om kris i onödan, men om det blir så illa som vissa befarar med utvecklingen av foderpriserna i höst kan det här nog kallas för en kris. Det som behövs nu är inte att hästägarna får ännu svårare än de redan har det att få ihop sin hästägarekonomi, och risken är ju stor att det här kan påverka möjligheterna till nyrekrytering av hästägare negativt, och att få de befintliga att stanna kvar och fortsätta satsa. Samtidigt är det här den typ av kostnadsökningar tränarna kommer att bli tvungna att ta ut av sina kunder. Den här frågan växer nu snabbt fram som väldigt viktig för alla i hästbranschen att hantera, säger Travtränarnas Riksförbunds ordförande Jan Halberg och fortsätter:

– Beskeden som kom från våra inbjudna gäster på det öppna mötet lugnade åtminstone mig lite, jag hoppas medlemmarna i TR kände likadant. Det framgick att ST:s ledning är väl medveten om den situation som hotar. De lyssnade på vår oro. Vi bestämde också att boka in två möten med ST:s ledning, det första nu tidigt i sommar, och sedan ett nytt möte direkt efter sommaren, för att diskutera frågan djupare. Med kostnadsanalysen, mötena med ST, vad Näringsdepartementet svarar på hästnäringens uppvaktning, och hur prisbilderna på fodret ser ut när årets skörd är bärgad, finns förutsättningar att under hösten ha en bra bild över situationen, och utifrån det kunna avgöra vad som kan och behöver göras. Under tiden håller vi alla tummar som finns för att det blir en toppskörd i sommar så att de i alla fall värsta farhågorna om prishöjningarna på fodret inte slår in!