Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Starttid kl 17:45 för V5-saxbanor på vardagar, att de sena lördagskvällstävlingarna ska vara breddtrav, samt centraliserad propositionsskrivning inkluderat fasta propositioner.

Det var de tre huvudpunkterna Travtränarnas Riksförbund lyfte för diskussion vid Svensk Travsports sportchefskonferens på Solvalla den 11 maj.

TR hade för första gången blivit inbjudet till sportchefskonferensen, vilket ordföranden Jan Halberg speciellt tackade för. Här fick TR alltså chansen att direkt, till alla banornas sportchefer, framföra frågor och önskemål som prioriteras högt.

TR:s ”delegation” (Halberg, Thomas Uhrberg och Conrad Lugauer på länk och Jörgen Westholm och Lars Dahlgren på plats på Solvalla) hade 50 minuter till förfogande. Det var precis lagom för att hinna penetrera tre frågor. Dessa tre frågor var alla uppe för diskussion på årsstämman i Göteborg förra helgen och togs nu direkt vidare till banornas sportchefer.

Starttid för V5 sax kl 17:45

Första punkten gällde att V5 sax-tävlingar på vardagar ska ha första start klockan 17:45. Dessa tävlingar är av marginell betydelse avseende både de totala totointäkterna och banornas publikintäkter. ATG har heller inga synpunkter på hur dessa tävlingar (detalj)planeras. TR framförde att dessa tävlingar därför kan anpassas mer till de aktivas önskemål. Tidigarelagd första start innebär tidigare hemkomst från tävlingarna, och därmed förbättrad arbetssituation för stallpersonalen.

En del banor har redan på eget initiativ anammat klockan 17:45 som första start, och förslaget att normalisera starttiden till den tidpunkten bemöttes överväldigande positivt. Det fanns ett par invändningar: På några banor är det svårt att hinna samla funktionärskåren (som ska hinna till banan från sina ordinarie arbeten) tidigare. Under sommarmånaderna bedöms det också att ”sen starttid” är gynnsamt för möjligheterna till publiktillströmning på åtminstone vissa banor. På det hela taget var känslan att fler banor nu kommer att försöka införa att köra V5 sax på vardagar med tidigare starttid än nuvarande cirka kl 18:15.

De sena lördagskvällstävlingarna

De sena lördagskvällstävlingarna (efter V75-banan) var också uppe för diskussion. TR:s inställning är att i den mån dessa tävlingar ens körs så ska de i så fall vara breddlopp.

Det framkom att banorna egentligen heller inte vill arrangera dessa tävlingar. Publikintresset är minimalt. Det är svårt att få ihop funktionärer på lördagkvällarna, På vinterhalvåret kan kostnaden vid dåligt väder dra iväg för banskötseln när underlaget behöver hållas i tävlingsskick vid en tidpunkt som är dyr personalkostnadsmässigt.

Vad som ska hända med de sena lördagskvällstävlingara nästa år synes därför på det hela taget vara en rätt öppen fråga, även om i det hittillsvarande tänket till tävlingskalender finns sådana kvällar inlagda.

Central propositionsskrivning, fasta propositioner

Sista punkten som hanns med under de 50 minuterna var den egentligen största och mest genomgripande: Fasta propositioner och central propskrivning.

TR anförde att nuvarande struktur för hur lopp skrivs ut synes hänga kvar i den tid då tvångsstrykningar var ett ständigt diskussionsämne. Så är det inte längre. Istället gapar alltfler lopp med tomma platser. Senaste Pegasus-rapporten bekräftade detta. Antalet startande hästar per lopp från januari till och med april 2022 har jämfört med 2021 sjunkit från 10,7 till 10,3. Dessutom är resandet stort. En studie förra året visade att två av tre starter görs på bortabana!

TR anser därför att det behövs ett mer samlat grepp över propositionerna för att bättre utnyttja hästmaterialet och minska (det dyra) resandet.

Thomas Uhrberg utvecklade detta:

– Med fasta propositioner kan resandet minskas eftersom drivkraften att ”leta den perfekta propositionen” då försvinner för tränare och hästägare. Med fasta klasser överallt kommer fler att välja att starta oftare i sin klass på hemmabanan, även när hästen kanske inte står perfekt inne, vilket i slutändan skulle gynna alla.

Det visade sig att denna ”fokuspunkt” var extra väl vald eftersom sportcheferna enligt konferensens program skulle ägna tre timmar under eftermiddagen åt att i grupparbeten diskutera ”nytänk” inom bland annat området propositionsskrivning. TR fick alltså här chansen att komma med direkt input till de diskussonerna.

Den övergripande frågan där handlar om vad som kan göras för att möta den situation som har uppstått: I förhållande till tävlingsvolymen (antalet lopp) har den svenska travsporten successivt under ett par årtionden gått från läget tvångsstrykningar som problemställningen till att nu handla om att få ihop tillräckligt stora startfält för att dessa ska vara attraktiva ur spelmässig synvinkel, och dessutom vara spännande och intressanta att titta på. Detta samtidigt som synpunkten att tävlandet (i form av resande) blivit dyrare för hästägarna behöver beaktas, liksom rekryteringsproblemen avseende stallpersonal. där en av orsakerna är de tuffa arbetsvillkor som (stort) resande med tävlingshästar kan innebära.

– Det kändes på mötet att våra synpunkter och inspel bemöttes positivt. På kvällen på Solvalla träffade jag sedan några av sportcheferna som varit med och de sa att de tyckte TR bidragit med värdefulla saker som de sedan tog med sig till sina grupparbeten på eftermiddagen. Sedan var det ju så att det här var inget beslutsmöte, så det är väl först om ett tag det visar sig om de saker vi framförde blir verklighet eller inte, säger Jörgen Westholm.

Artiklar i Travronden

Travronden har uppmärksammat TR:s inspel till sportchefskonferensen i tre artiklar (låsta för prenumeranter):

https://www.travronden.se/travsport/tavlingsregler/propositioner/a/sts-robert-karlsson-det-har-tar-vi-pa-allvar

https://www.travronden.se/travsport/tavlingsregler/propositioner/a/mattias-stenby-borjade-redan-2011

https://www.travronden.se/travsport/tavlingsregler/propositioner/a/travtranarnas-tre-viktiga-fragor