Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Efter två pandemiår med uteblivna fysiska möten kändes det nästan som att årets TR-stämma, i Göteborg i samband pokalloppen och Paralympiatravet, blev som ett ystert betessläpp för unghästar. Det fanns mycket att behandla och diskutera när delegaterna äntligen fick träffas igen!

 

 19 röstberättigade delegater från banornas medlemsföreningar närvarade, plus förtroendevalda i styrelse, revisorer och valberedning. Lika många motioner som delegater – 19 – fanns anmälda och dessutom beslutade stämman att ta upp ytterligare två motioner (från Åby), som inkommit för sent, till behandling.

Den ordinarie årsmötesdelen var snabbt genomgången och avklarad utan komplikationer. Styrelsen omvaldes i sin helhet.

En från styrelsen hänskjuten fråga togs upp: Modernisering av stadgarna. Stämman beslutade att en stadgeöversyn ska genomföras, och att förslag till moderniseringar, där behov av sådana anses finnas, ska tas fram.

Sedan var det dags för motionerna. Här följer en kort beslutsorienterad sammanfattning om vad årsstämman – i samtliga fall enhälligt – beslutade. Det fullständiga stämmoprotokollet kommer att, när det återkommit från justerarna som godkänt, att publiceras i sin helhet här på hemsidan. Det innehåller detaljerade motiveringar till motionerna, yttrande från styrelsen, och motiveringarna till besluten.

*****

Dalarna motion 1: Förändrade starttider och tävlingsdagar.

Förslag: Att kvällstrav ska ha första start 17.30 och undvika lunchtrav på måndagar och fredagar samt tävlingar på lördagskvällar. Kan våra samarbetsländer anordna dessa tävlingar?

Stämmans beslut: Frågan om starttiden för kvällstrav (saxbana) och lördagskvällstävlingarna lyfts på kommande sportchefsmöte. Avseende frågan om lunchtraven måndagar och fredagar delade stämman styrelsens uppfattning om behov av konsekvensanalys, vilket styrelsen uppdrogs att genomföra.

*****

Dalarna motion 2: F-skattsedel skall även lämnas in för B-tränare som tränar hästar åt andra.

Förslag: Alla B-tränare som tränar hästar åt ändra ska skicka in registerutdrag på F-skattsedel till Svensk Travsport.

Stämmans beslut: Motionen bifölls.

*****

Dalarna motion 3: Central propositionsskrivning och öppen anmälan, det vill säga att man kan se spåren vid komplettering.

Förslag: att alla propositioner skrivs centralt och att man kan se spåren vid komplettering.

Stämmans beslut: Motionen bifölls avseende att tränare som anmält mer än en häst till ett lopp ska kunna välja uppsittning efter spårlottningen. Styrelsen uppdrogs att lyfta frågan till Svensk Travsport. Avseende central propositionsskrivning beslutades att ta med den som en punkt till sportchefskonferensen den 11 maj.

*****

Dalarna motion 4: Spårändringar vid strykningar.

Förslag: Vid strykning av spår 1 skall den med spår 2 få behålla sitt spår (autostart).

Stämmans beslut: Motionen bifölls.

*****

Dalarna motion 5: Ljus anmälan vid insatslopp.

Förslag: Ljus anmälan vid insatslopp så att ägarna kan se att hästen har blivit anmäld.

Stämmans beslut: Motionen bifölls.

*****

Dalarna motion 6: Kostnadsanalys.

Förslag: Kostnadsanalys över att träna/äga travhäst behöver göras inom ett år.

Stämmans beslut: Motionen bifölls.

*****

Dalarna motion 7: Resultatgrafik.

Förslag: Tränaren ska stå med i resultatgrafiken på kanal 75:s sändningar.

Stämmans beslut: Motionen bifölls.

*****

Dalarna motion 8: Tävlar vi på lika villkor?

Förslag: Att reglerna ses över.

Motivering: I dag kan vem som helst starta filial i Sverige och delta i ”alla” lopp men konkurrerar de på lika villkor som svenska tränare avseende t.ex. lönekostnader etc.?

Stämmans beslut: Styrelsen uppdrogs att lyfta frågan hos Svensk Travsport avseende vilka kontroller som görs avseende om svensk lagstiftning följs för filialer. Avseende att ”kunna delta i alla lopp” beslutade stämman uttala att TR:s uppfattning är att svenska hästar och hästägare behöver skyddas bättre än vad som nu är fallet.

*****

Dalarna motion 9: Säkerhetsspår.

Förslag: Se över regelverket kring säkerhetsspåret.

Stämmans beslut: Motionen avslås.

*****

Dalarna motion 10: 5 % straffsats.

Förslag: 5-% straffsatsen vid förseelser bör göras om.

Motivering: att bli tilldömd att betala 5% av inkörda pengar vid grov förseelse kan slå väldigt hårt mot vissa personer. Törs en mindre tränare/kusk ta den risken att råka ut för den bestraffningen vid ett större lopp?

Stämmans beslut: Motionen bifölls.

*****

Dalarna motion 11: Frysta prismedel till hästägare.

Förslag: Regeländring

Motivering: Tredje part ska inte behöva bli drabbad vid förseelser t.ex. drivning då utbetalningen av prispengarna fryses under utredning. Utredningen kan ta lång tid.

Stämmans beslut: Motionen bifölls.

*****

Dalarna motion 12: Uppsamling bakom startbilen.

Förslag: Att nuvarande sätt att genomföra uppsamling bakom startbilen utvärderas. Är dagens uppsamling den optimala eller går den att finjustera? Detta tycker vi att stämman kan diskutera.

Stämmans beslut: Motionen bifölls.

 *****

Dalarna motion 13: Inloggning på Svensk Travsport.

Förslag: Man skall kunna ändra sko- och vagnsinfo i inloggat läge på telefonen under tävlingar.

Stämmans beslut: Motionen bifölls.

*****

Dalarna motion 14: Öppen anmälan.

Förslag: Genomföra testperiod på 3 månader

Motivering: Resekostnaderna har dramatiskt ökat den sista tiden. Öppen anmälan skulle innebära att man kan planera och optimera sitt tävlande som aktiv. Om en tränare har fler egentränade hästar i samma lopp bör denne ges möjlighet att se spåren och välja häst utifrån bästa förutsättningar.

Stämmans beslut: Motionen bifölls.

*****

Valberedningen:  Stadgeändring.

Förslag: Valberedningen föreslår en ändring i stadgarna. Paragraf 11 som idag innebär att medlemmar i TRs styrelse endast kan bestå av personer som innehar eller innehaft A-licens. Generalsekreteraren behöver enligt stadgarna inte tidigare haft eller ha A-licens men har då ingen rösträtt i styrelsen. Vårt förslag till ändring innebär att kravet på tidigare A-licens i styrelsen stryks då vi anser att kompetens och engagemang är egenskaper vi värdesätter högre.

Stämmans beslut: Motionen kan anses bifallen genom årsstämmans beslut om allmän stadgeöversyn.

*****

Axevalla: Ändrade vinnarcirklar.

Förslag: Vi önskar att alla banor där det finns plats, ska prioritera att göra som på till exempel Mantorp, Där segrande häst går av banan in på publikplats in i ett inhägnat område. Allt för att undvika olyckstillbud. Detta gör att segrande häst kommer nära publiken och att den inte behöver stressas av övriga ekipage.

Stämmans beslut: Motionen bifölls.

*****

Bollnäs: Få startande i unghästlopp.

Förslag: Det är för lite startande i unghästloppen på vissa banor. Vad kan vi göra? Är loppen felplacerade? Är det för många hästar på för få tränare? ev. begränsningar? Kan inte vara rätt att det tvångsstryks som treåringar när det är halvfullt på andra banor.

Stämmans beslut: Diskuterades möjligheten att införa något i linje med det som fransk travsport har vid anmälan; att tränaren med ett färgsystem grön/gul/röd ska ange vilka förväntningar som finns på hästen avseende prestationen. En sådan kodning skulle nyansera spelares/publiks/hästägares förväntansnivå på hästen och därför kunna bidra till att det blir lättare att starta igång sin unghäst i utvecklande syfte. Ett annat förslag är att införa möjlighet att i Sportsystemet kunna ange när hästar förväntas vara redo för debut i ett längre (några månader framåt). Detta skulle kunna underlätta för banorna att hamna rätt i utskrivningen av unghästlopp.

 *****

Solvalla: Regler för/kontroller av travtränare.

Förslag: Vad är det för regler som gäller för Travtränare och vem kontrollerar att dom efterlevs?

Stämmans beslut: Motionen anses besvarad genom beslutet (bifall) till Dalarnas motion 2.

*****

Thomas Jonsson, Kalmar: Förbättrat försäkringsskydd.

Förslag: uppdra åt TR:s styrelse att söka uppnå förbättringar i försäkringarna som erbjuds medlemmarna i Travtränarnas Riksförbund via Länsförsäkringar och If. Det primära området att söka förbättringar i är ersättning för personskador samt ersättare i företaget när försäkringsinnehavaren drabbas av personskador/sjukskrivning.

Styrelsens yttrande: Styrelsen har förståelse för den (besvärliga) situation motionsskrivaren uttrycker att TR-medlemmar som drabbas av olyckor/skador kan hamna i. Staffan Osterling uppdras att på stämman redogöra för befintligt försäkringsskydd, varför upphandlingen av försäkringarna ser ut som den gör, samt redogöra för de ekonomiska förutsättningarna i tecknande av den typ av avbrottsförsäkringar motionsskrivaren avser.

Stämmans beslut: Styrelsen uppdrogs att utreda den försäkringsfråga som motionen avser.

*****

Åby: motion 1: Ändring av tävlingsreglementets paragraf 64

Åby motion 2: Bedömning på lika villkor.

Förslag: All körning utanför bangränsen ska medföra diskvalifikation. Orättvisa bedömningar när vissa banor har följebil utan direkt bildstöd för vad som rapporteras från bilen och andra inte.

Stämmans beslut: Stämman diskuterade båda dessa motioner i ett sammanhang, utifrån utgångspunkten att det är viktigt att de bedömningar som görs i måldomarnämnderna har bildstöd. Diskuterades förslaget att förbättra domarnas bildstöd med större användning av drönare, vilka kan fånga upp saker, på bättre sätt än de fast monterade kamerorna, genom att drönaren följer med fältet runt banan. Stämman beslutade att till ST:s reglementskommitté lyfta frågan om att använda drönare för domarövervakning av loppen