Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

I veckan skickade hästnäringen gemensamt – via Hästnäringens Nationella Stiftelse – en skrivelse till Näringsdepartementet, som handlar om de (kraftiga) prisökningar på foder som redan inletts och sannolikt ännu inte nått sin kulmen.

Skrivelsen, vilken Svensk Travsports verkställande direktör Maria Croon berättade var på gång i samband med TR:s stämma i Göteborg, kan läsas i sin helhet här.

https://www.travsport.se/siteassets/relaterade-dokument/nyheter/2022/skrivelse_nulage-for-svensk-hastnaring_220517.pdf?793.

Slutklämmen är följande:

”Nuvarande signaler tyder på att kostnader för drivmedel och balplast inte bara kommer innebära kraftigt ökad grovfoderkostnad, många producenter överväger även att helt enkelt skörda mindre eller inte alls. Det vill säga, mängden grovfoder som kommer att erbjudas för avsalu är högst osäker. Hästhållare är kreativa och djurvälfärden prioriteras alltid högt, men en situation med små mängder grovfoder på marknaden kan i värsta fall vara förödande för hästvälfärden.

Sammanfattningsvis, hästnäringen står inför många risker, varav omfattningen av effekterna ännu är delvis okända. Ökade kostnader, kraftigt försämrad lönsamhet, en marknad med svikande efterfrågan kommer leda till färre företag och verksamheter, minskad sysselsättning och i förlängningen en direkt inverkan på rekreationsmöjligheter och människors välmående. I värsta fall står vi även inför ett läge där hästvälfärden är hotad på grund av omständigheter utom hästhållarnas möjlighet att påverka.”

Skrivelsen nöjer sig med att beskriva nuläget och farorna inför hösten och framför inga konkreta förslag på tänkbara (stöd)åtgärder för att mildra den allvarliga situation för hela hästnärigen som kraftigt stigande foderpriser kan innebära.

Vilket man väl kan tillåta sig att tycka är en svaghet. Hästnäringen kunde åtminstone ha uppmanat Näringsdepartemenet att titta på om det kan finnas möjlighet att utöka vissa av de stödåtgärder (läs här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/04/stodpaket-till-lantbruksforetag-och-fiskerinaring-med-anledning-av-rysslands-invasion-av-ukraina/) som regeringen i april beslutade om till andra jordburksnäringar, som har med livsmedelsproduktionen att göra, till att även omfatta hästverksamheter?