Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

ATG:s huvuduppdrag hästspel visar en svag utveckling samtidigt som kostnaderna för att dra in ”sidointäkterna” från sportspel och kasino uppenbart är så höga att rörelseresultatet – som är det hästsporten i slutänden ska leva av – påverkas tydligt negativt. ATG skriver i sin ekonomiska rapport för första halvåret 2022 att nettospelsintäkterna första halvåret är de näst högsta i ATG:s historia, men det viktigaste är förstås att möjligheterna att öka transfereringen av ekonomiskt resultat till ägarna trav- och galoppsporten inte ser särskilt ljusa ut.

ATG redovisade på måndagen sin ekonomiska rapport för första halvåret 2022. Sin vana trogen väljer rapportskrivarna att beskriva sakernas tillstånd i rätt vackra egenskrytsamma ordalag, men ger man sig in i siffrorna finns det saker som man kan hoppas att ATG:s styrelse – speciellt då ägarrepresentanterna från sporten – kör hårt med gällande ATG-chefernas sätt att få sitt företag ”att leverera”.

Skärmdump från ATG q2-rapport 2022.

ATG:s rörelseresultat – det som när året är slut efter balanseringsdispositioner ska kunna bli koncernbidrag till trav- och galoppsporten – minskade första halvåret 2022, jämfört med 2021, med 118 miljoner kronor (12,7 procent), före inkomstskatt. Speciellt första kvartalet 2021 var fortfarande kraftigt pandemieffektdopat, till ATG:s ekonomiska fördel, så det som ser besvärligt ut är därför specifikt siffrorna för andra kvartalet, där pandemieffekterna börjar avta. Andra kvartalet gick rörelseresultatmässigt ordentligt back, 71 miljoner kronor. Det är direkt oroväckande att det inhemska hästspelet 2022 jämfört med 2021 tappade 60 miljoner kronor i nettospelsintäkter under andra kvartalet, trots vad som påpekas ha varit en stark Elitloppshelg, med bruttoomsättningsökning på tio procent.

Minskade intäkter – ökade kostnader

Förklaringen till de oroväckande röda siffrorna för q2 är den för alla företag giftiga kombinationen minskade intäkter (spelnettot minskade 40 miljoner kronor) och ökade kostnader. Det som i en stor klump redovisas som ”övriga kostnader” steg med 27 miljoner kronor.

”Produktmixen, det vill säga från vilken spelprodukt intäkterna kommer, är förändrad, vilket leder till lägre resultat”, skriver ATG i den ekonomiska rapporten.

Det är ett elegant sätt att tala om att det är dyrt att dra in miljonerna från sportspel och kasino jämfört med om ATG skulle lyckas bättre med omsättningssiffrorna på de betydligt mer nettointäktsgenererande, per omsatt hundralapp från kunderna, hästspelen.

Kanske håller det förra året hårdlanserade – och som ATG i nuläget lägger marknadsföringsresurser på – Big9-spelet på fotboll på att bli en elefant i rummet när det kommer till frågan om ATG satsat på rätt saker senaste året. Det blir intressant att se om ATG:s ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp fortsätter acceptera nuvarande ATG-agerande om hästspelen fortsätter att tappa i kraft och ekonomisk avkastning utan att det rörelseresultatmässigt kompenseras av intäkterna från sportspel och kasino!

Nu måste ATG, för att kunna matcha koncernbidraget på 1 705 miljoner kronor till travsporten efter 2021, vända detta under resterande del av året. Det kan finnas förutsättningar att lyckas göra det eftersom möjligheterna att matcha 2021-siffrorna blir stadigt bättre när pandemieffekterna klingade av mer och mer ju längre 2021 gick. Jämfört med 2019 – det senaste ”normalåret” för ATG utan pandemieffekter – ser det ut som att ATG har något bättre nivå på hästspelen. Under q2-perioden var nettospelsintäkten på hästspelen 81 miljoner kronor (8,6 procent) bättre än 2019, samtidigt som jämförelserna för intäkterna på de 2019 nylanserade produkterna sportspel och kasino ”slår i taket”. Den totala ökningen av q2-spelintäkten var, inklusive vad som kommer från danska Ecosys, 237 miljoner kronor högre 2022 än 2019 (21,7 procent) och ökningen av rörelseresultatet 122 miljoner kronor (40,3 procent).

Då ska man dock ha i minnet att ATG:s totala ekonomiska utfall under 2019 blev misär för Svensk Travsports ekonomi och balansräkning, och det krävs storleksordningen en halv miljard kronor högre resultat för ATG än 2019 för att kunna bibehålla 2022-utbetalningsnivåer till banor och aktiva.

Om man försöker sig på att spekulera om vart slutresultatet för 2022 pekar för ATG kan man konstatera följande:

2019 gav ATG:s rörelseresultat på 1 501 miljoner kronor koncernbidraget 934 miljoner.

2020 gav rörelseresultatet på 2 240 miljoner kronor koncernbidraget 1 996 miljoner.

2021 gav rörelseresultatet på 1 920 miljoner koncernbidraget 1 705 miljoner.

Bild ur ATG:s q2 2022-rappport. I de 1 155 resultatmiljonerna i grafiken ingår de 344 mkr som gått till sporten som ersättning för ljud, bild och sportdata.

Efter första halvåret 2022 har ATG ”jobbat ihop” ett rörelseresultat på 809 miljoner kronor, vilket är 118 miljoner kronor sämre än efter de sex första månaderna 2021. Är det realistiskt möjligt att ta ifatt, och kanske till och med spurta förbi, dessa 118 miljoner under kvartal tre och fyra?

För att nå det går det naturligtvis inte att fortsätta ha en situation där intäkterna minskar och kostnaderna stiger, som under q2 i år. Det ATG gärna redovisar som ”PLUS” i sina ekonomiska rapporter är ju inte värt ett dugg om det som lett till ”PLUSSET” samtidigt medfört ett minskat rörelseresultat och därmed i nästa steg minskade avsättningar till trav- och galoppsporten!

Q3 hinner summeras och redovisas (24 oktober) innan Svensk Travsport går in i det skarpa budgetarbetet för 2023. I q3 behöver ATG redovisa ett rörelseresultat som är cirka 60 miljoner kronor bättre än q3 2021 om hästsportens spelbolag ska kunna ”räkna in” ett slutresultat för 2022 som ligger över 1,9 miljarder i rörelseresultat. Helst ska det ju kunna avrundas uppåt till 2,0 miljarder, om det ska bli utrymme för ST att göra rena förbättringar – och inte endast omdisponeringar – i medlen till banor och aktiva.

 

Nyckeltal

ATG:s nettospelsintäkter i Sverige
Period: kvartal två 2019, 2021 och 2022

Hästspel:
2022: 1 027
2021: 1 087
2019: 946
Minskning mellan 2021 och 2022: 60 (5,5 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 81 (8,6 %)

2018, före omregleringen till licensierad spelmarknad då ATG endast hade hästspel i sin produktportfölj, var ATG:s nettospelsintäkt denna period 1 058 mkr.

Sportspel:
2022: 138
2021: 168
2019: 58
Minskning mellan 2021 och 2022: 30 (17,9 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 80 (138,3 %)

Kasino:
2022: 93
2021: 62
2019: 122
Ökning mellan 2021 och 2022: 31 (50,0 %)
Minskning mellan 2019 och 2022: 29 (23,8 %)

Från Ecosys (Danmark):
2022: 70
2021: 51
2019: 17
Ökning mellan 2021 och 2022: 19 (37,3 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 53 (311,8 %)

Sammanlagt:
2022: 1 328
2021: 1 368
2019: 1 091
Minskning mellan 2021 och 2022: 40 (2,9 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 237 (21,7 %)

Rörelseresultat (koncern) före inkomstskatt:
2022: 424
2021: 495
2019: 302
Minskning mellan 2021 och 2022: 71 (14,3 %)
Ökning mellan 2019 och 2021: 122 (40,3 %)

Ersättning till hästsporten för bild, ljud, sportdata och sponsring:
2022: 162
2021: 167
2019: 156
Minskning mellan 2021 och 2022: 5 (0,3 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 6 (0,4 %)

Alla belopp i miljoner kronor.

*****

ATG:s nettospelsintäkter
Period: första halvåret 2019, 2021 och 2022

Hästspel:
2022: 1 983
2021: 2 124
2019: 1 831
Minskning mellan 2021 och 2022: 141 (6,6 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 152 (8,3 %)

2018, före omregleringen till licensierad spelmarknad då ATG endast hade hästspel i sin produktportfölj, var ATG:s nettospelsintäkt denna period 2 049 mkr.

Sportspel:
2022: 305
2021: 297
2019: 112
Ökning mellan 2021 och 2022: 8 (2,6 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 193 (172,3 %)

Kasino:
2022: 183
2021: 122
2019: 121
Ökning mellan 2021 och 2022: 44 (26,5 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 62 (51,2 %)

Från Ecosys (Danmark):
2022: 125
2021: 93
*) 2019: 17
Ökning mellan 2021 och 2022: 32 (34,4 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 108 (635,3 %)

*) Ecosys redovisades som en egen enhet från och med april, 2019, det vill säga att q2 2019 var Ecosys första ”egna tidsperiod” i ATG:s ekonomiska redovisning.

Sammanlagt:
2022: 2 596
2021: 2 636
2019: 2 091
Minskning mellan 2021 och 2022: 40 (1,5 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 505 (24,2 %)

Ersättning till hästsporten för bild, ljud, sportdata:
2022: 344
2021: 364
2019: 336
Minskning mellan 2021 och 2022: 20 (5,5 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 8 (2,4 %)

Rörelseresultat (koncern) före inkomstskatt:
2022: 809
2021: 927
2019: 590
Minskning mellan 2021 och 2022: 118 (12,7 %)
Ökning mellan 2019 och 2022: 219 (37,1 %)

Alla belopp i miljoner kronor

/LARS DAHLGREN