Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Stimulera med regler och ekonomiska dispositioner den inhemska varmblodiga uppfödningen och framförallt att hästarna när de sedan ska sättas i träning hamnar i Sverige. Det är den röda tråden i det remissvar som Travtränarnas Riksförbund idag (30/9) har lämnat in till Svensk Travsport gällande det som kallas ”svenskföttfrågan”.

TR:s stämma i april 2021 uttalade enhälligt att ”en svenskfödd häst självklart är född i svensk halm”.

Nu är dock saken inte alls så enkel, utan Svensk Travsport har i dokumentet ”Rådgivande remiss svenskfödd” slagit fast att en sådan definition på ”svenskfödd häst” som TR uttryckte i april 2021 inte är möjlig i förhållande till EU-lagstiftningen. TR:s remissvar har därför utgångspunkten, att synsättet ”svenskfödd häst ska vara född i svensk halm” må vara vad det önskvärda läget, men att det inte i realiteten är genomförbart.

Detta runt EU-lagstiftningen gäller dock registreringsaspekten. Det som är intressant ur travsportsutövarnas synvinkel är dock användningsområdet för dessa hästar – alltså tävling. Där önskar TR i remissvaret att ST djupborrar i frågan om det går att särskilja hästar som är undan sto vars moder hos ST var registrerad som exporterad (för avel) när hästen föddes och hästar som är undan ston som INTE var registrerade som utförda till annat land för avel när hästen föddes.

Innebörden i detta är att avkommor till ston som INTE var exporterade avkommans födelseår, i praktiken lär vara ”födda i svensk halm”. Finns en sådan möjlighet att skilja på hästar som de facto är födda i Sverige och inte är det när det kommer till utformningen av regler för uppfödarpremier, och för vilka (kategorier) hästar lopp skrivs ut, öppnar sig möjligheter att med sportinterna beslut – utan att bryta mot EU-regler – styra ekonomiska incitament till att gynna uppfödare, och sedan ägare, till de hästar som de facto ”föds i svensk halm”.

TR poängterar i remissvaret att det viktigaste ur travtränarnas perspektiv är att hästägare väljer att placera sina hästar i Sverige när hästarna ska börja tränas till att bli tävlingsindivider, och att regelverk och ekonomisk fördelningspolitik därför ska sträva mot att stimulera och motivera hästägarna att placera hästarna i Sverige.

Här kan remissvaret från TR om svenskfött läsas i sin helhet:

TR remissvar till ST svenskfödd 29:9