Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

De profesionellla travtränarnas ekonomi ser dyster ut. Att så är fallet visste förstås de allra flesta redan, men nu finns också ett sakligt faktaunderlag som visar detta: Ludvig & Co har i höst tagit fram en ekonomiprofil, som i filen nedan kan studeras i sin helhet.

Den färska ekonomiprofilen presenterades vid TR:s höstmöte på Solvalla den 26 oktober. Att den tagits fram år en följd av ett beslut på TR:s årsstämma på Åby i början av maj.

Det uppdrag Ludvig & Co fick av TR:s styrelse var att belysa utvecklingen av de stora omvärldsfaktorer som orsakat kraftiga kostnadsökningar för travtränarna från hösten 2021 och framåt, och de konsekvenser detta fått för företagens lönsamhet. Fokus har då legat på det rena rörelseresultatet, med är till exempel inte de konsekvenser de nu stigande räntorna säkerligen kommer att få de närmaste åren för tränare som har betydande lån på gjorda investeringar att hantera.

Resultatet blev en ögonblicksbild av tillståndet i travtränarnas verksamheter hösten 2022. Denna ögonblicksbild visar att lönsamheten är alarmerande låg. Samtidigt är så många som 80 procent av tränarna trots denna låga lönsamhet oroliga/mycket oroliga för att tappa kunder (hästägare) om de höjer träningsavgifterna.

För travsportens bredd och framtidsutsikter är det en oroande bild som målas upp. De största ekonomiska svårigheterna finns i de små och medelstora företagen, vilket visar det många också ”egentligen redan vet”: Ett litet fåtal framgångsrika tränare (med toppresultat) har sunda/lönsamma verksamheter, medan den ”stora bredden” riskerar att tunnas ut på grund av bristande lönsamhet. Om det inträffar skulle det helt klart driva mot betydande nedskärningar i strukturen gällande banor och volymen för tävlingsverksamheten. Och inte minst även för möjligheterna att behålla befintliga, och rekrytera framtida, hästägare och aktiva.

Det konstaterades på höstmötet den 26/10 att den framtagna ekonomiprofilen behövde fördjupas ytterligare. Den visar till exempel inte om det – de svaga lönsamhetssiffrorna för travtränarföretagen till trots – är så att antalet passhästar per skötare ökar eller har ökat, vilket om så är fallet skulle indikera att personalen i stallen också nu pressas hårdare än tidigare.

Ludvig & Co har därför fått tilläggsuppdraget att fördjupa ekonomiprofilen, vilket förhoppningsvis är klart att presentera inom tre-fyra veckor. Huvudsyftet med fördjupningen är att hitta fram till ett schablonvärde för vad en dagavgift för häst i professionell träning EGENTLIGEN behöver vara för att full kostnadstäckning ska uppnås, och samtidigt ge en ”långsiktigt sund lönsamhetsmarginal” för företaget.

Det är ju dock samtidigt så att inget företag i branschen är det andra likt. Ambitionen med fördjupningen blir därför att hitta någon form av mittfåra som varje enskild tränare sedan kan relatera till. En del tränare har högre kostnader än mittfåran, vilket kan vara helt medvetet utifrån verksamhetens ambitionsnivå eller geografiska placering i Sverige. Andra har lägre kostnader än mittfåran, vilket ju kan vara följden av att stort fokus lagts på kostnadseffektivitet i företaget, och/eller geografisk placering.

Här är Ludvig & Co:s ekonomiprofil som den presenterades på TR:s höstmöte den 26 oktober:

Travtränarnas ekonomiprofil 2022 FINAL

Fotnot: På sid 7 i presentationen står att enkäten gått ut till ”förbundets A- och B-tränare”. TR har som bekant inga B-tränare som medlemmar utan enkäten är i sin helhet riktad till  A-licensinnehavare.