Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Ett nytt medlemsmöte i TR med anledning av att Svensk Travsports budget för 2023 blev som den blev? Frågan har väckts, och diskuterats i TR:s styrelse. Beslutet blev att avvakta med att sammankalla ett nytt medlemsmöte.

TR:s styrelse har tillfrågats om att kalla till ett nytt stormöte för TR:s medlemmar. Detta som en konsekvens av de resonemang som fördes vid höstmötet på Solvalla den 26 oktober Där dryftades hur TR skulle gå vidare om ST:s sportbudget för 2023 inte svarade upp mot det som framförts under hösten 2022 via BAS: Omedelbart behov av 200 miljoner kronor i förstärkning till de aktiva under 2023, som kompensation för de stora kostnadsökningar för att tävla med hästar som uppstod under 2022 på grund av omvärldsfaktorer.

Ett nytt medlemsmöte skulle syfta till att diskutera hur TR ska gå vidare för att sätta kraft bakom att uppnå de ekonomiska förbättringar som det finns akut behov av eftersom näringsförutsättningarna för en överväldigande majoritet av de aktiva i travsporten är alarmerande svaga.

– Vi kan, efter att budgetarbetet gick i mål med att ST för 2023 har lagt en minusbudget på storleksordningen. 70 miljoner kronor för att behålla 2022-nivån på medel till aktiva, tyvärr bara krasst konstatera att ekonomiska realiteter gör att det inte finns utsikter till förbättringar av medel till aktiva på kort sikt. Samtidigt är saker igångsatta som kan förändra nuvarande situation, som det synes värt att avvakta utfallet av, säger TR:s ordförande Jan Halberg.

Det ”som är är värt att avvakta” handlar främst om att politiska initiativ på högsta nivå är tagna. ST:s ordförande Anders Källström har haft ett möte med finansmarknadsminister Niklas Wykman och där dryftat frågor som rör ATG.

– Det är sex år sedan ST senast förde samtal direkt på ministernivå. Vad det kan resultera i är ännu för tidigt att sia om, säger Jan Halberg,.

Vidare har ATG:s ledning fått ett sparbeting som ska redovisas till ATG:s styrelse under januari.

TR:s styrelse konstaterade (vid mötet 2023-01-17) sammanfattningsvis att det i nuläget finns för lite sakinnehåll att organisera ett nytt medlemsmöte om, och att därför avvakta med att sammankalla ett sådant. Istället ska fokus läggas på att informera TR:s medlemmar via hemsidan så snart konkreta saker, som rör det som enligt ovan är initierat, finns att redovisa. Vidare uppdrogs Jan Halberg att till något kommande styrelsemöte i TR bjuda in dels ST:s ordförande Anders Källström och vd Maria Croon, samt ATG:s vd Hasse Lord Skarplöth, med förhoppning att dessa är beredda att svara på frågor från TR:s styrelse, som rör sportens ekonomiska situation.

Styrelsen poängterade att det är viktigt att TR fortsätter klargöra för ST:s och ATG: s ledningar att även om de aktiva tvingats acceptera att det i dagsläget inte finns utrymme för omedelbara ekonomiska förbättringar så måste arbetet med att uppnå förbättringar vara högprioriterat. Detta för att nuvarande näringsförutsättningar för de aktiva riskerar att medföra allvarliga negativa konsekvenser för travsportens framtida volym (gällande hästar och aktiva) och kvalitet.

/LARS DAHLGREN