Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Travtränarnas Riksförbunds årsmöte den 17 april hade hela 17 motioner att behandla. Vissa av dem berörde frågor som även kom upp under eftermiddagens fria möte där Svensk Travsports vd Maria Croon, hr-chef Sofia Klingspor, sportchef Robert Karlsson och biträdande sportchef Per Wetterholm deltog. Här följer en sammanställning av vad som beslutades gällande motionerna och även vad som framkom när frågor runt motionerna ställdes till Svensk Travsports chefer.

Formalia: Årsstämmoprotokollet är ännu inte justerat. När det passerat justerarna och godkänts kommer hela årsstämmoprotokollet att publiceras på TR-sajten, inklusive motionerna i sin helhet. För överskådlighetens skull beskrivs här motionernas innehåll i korthet.

 

Valberedningens motion: Ändring av stadgarna

 

Valberedningen föreslår förändring av de stadgar som antogs i första och andra läsning vid extra årsstämma och ordinarie årsstämma 2023-04-14, så att person som inte har, eller har innehaft A-licens, kan bli ordförande i TR.

Styrelsens yttrande: Styrelsen beslutade föreslå stämman att motionen tillstyrks. Styrelsen vill samtidigt poängtera att om motionen tillstyrks innebär det att styrelsen uppdras att författa förslag till nya lydelser av stadgarnas paragraf 10 och 11, vilka tidigast kan tas av ordinarie årsstämma 2025. Det i sin tur innebär att det först efter att de nya stadgeformuleringarna tagits i första och andra läsning, varav det ena läsningstillfället skall vara ordinarie årsstämma (alltså 2025), blir möjligt att nominera person som inte är, eller har varit, innehavare av A-licens, till posten som ordförande i Travtränarnas Riksförbund.

Stämman beslutade att tillstyrka valberedningens motion.

 

Färjestads motion 1: Införande av professionell domarkår

 

Färjestad föreslår åtgärder bestående i fem konkreta punkter för att etablera och stärka en professionell domarkår inom svensk travsport.

Styrelsens yttrande: Styrelsen delar Färjestads slutsats att en professionell domarkår skulle stärka sportens integritet och kvalitet. Styrelsen beslutade föreslå stämman att Färjestads motion 1 tillstyrks innebärande att TR konkret ska verka för införande, och utbildning, av en professionell domarkår i svensk travsport.

Joakim Lövgren poängterade att när måldomarna nu är anställda av ST centralt, och inte som tidigare engagerade av respektive travsällskap, så har förutsättningarna förbättrats gällande att etablera en mer professionell domarkår som kan göra ”jämnare bedömningar” än vad som nu är fallet. Här bör det finnas en väg för TR att kunna direktkommunicera med ST om en måldomarnämnd inte klarar att hålla sig ”till jämnhetsnivå” i bedömningarna, och genom denna direktkommunikation kunna påtala problemen och få dem åtgärdade.

Stämman beslutade att tillstyrka Färjestads motion 1, samt även att under eftermiddagens möte med ST:s ledning ta upp frågan.

Kommentarer från Maria Croon och Robert Karlsson: Under våren och försommaren förbättras banornas övervakningsmöjligheter av loppen genom att domarna på banorna får tillgäng till ”alla kameror” som Kanal75 har till förfogande. Detta ska vara klart till STL Sommartrav och finnas på alla banor ingående i Sommartravssatsningen. Teknikförbättringarna bidrar förhoppningsvis till jämnare bedömningsnivå och bättre underbyggda beslut. Teknikförbättringarna ger också förutsättningar att kunna förstärka bevakningen av tävlingar genom att även domare som ”inte sitter i tornet” utan har övervakningsfunktion av en kvälls alla tävlingar kan införas. Några beslut om detta finns dock inte ännu. Dessutom finns en övergripande tanke om att fasa ut domare som dömer få tävlingsdagar per år. Allt detta kan sammanfattas som åtgärder i den riktning som motionens andemening innehåller.

 

Färjestads motion 2: Progressivt påföljdssystem för mindre förseelser

 

Färjestad föreslår att påföljdssystemet för brott mot ”mindre förseelser”, med vilket likhetstecken i princip kan sättas med ordningsförseelser, i tävlingsreglementet justeras från utfärdande av direkta böter till ett progressivt system där varning/tillsägelse utdelas vid ”första förseelsen, samt att lärlingars förseelser i högre grad ska rendera avstängning istället för böter.

Styrelsens yttrande: Styrelsen konstaterade att det beträffande lärlingar redan finns valmöjlighet mellan böter och avstängning som påföljd, men att det samtidigt går att titta på om utformningen av påföljdsmallarna är korrekta och rättvisa. Gällande motionens andra del delar styrelsen Färjestads uppfattning att ett progressivt system som inleds med varning/tillsägelse skulle kunna vara värt att prova. Om det är så att detta inte fungerar utan en försämring av disciplinen gällande ordningsförseelserna blir följden, går det ju i så fall enkelt att ändra tillbaka till nuvarande system. Styrelsen beslutade föreslå stämman att Färjestads motion 2 tillstyrks.

Stämman beslutade att tillstyrka Färjestads motion 2.

 

Solvalla motion 1: Kontroll av hästshopar på banor

 

Solvalla föreslår att hästshopar belägna på tävlingsbanors stallbackar skall inordnas i samma kontrollsystem som ST:s Hästvälfärdsavdelning använder gällande antidopingreglementet avseende licensinnehavare.

Styrelsens yttrande: Styrelsen delar Solvallas uppfattning som uttrycks i motionen i alla delar och föreslår stämman att Solvallas motion 1 tillstyrks. Styrelsen beslutade också att motionen med omedelbar verkan skall tillställas ST:s organ Samverkan Häst, så att den kan tas upp vid Samverkansgruppens möte 24 april. Om stämman 2024-04-17 avslår motionen kan skrivelsen i så fall avanmälas från Samverkan Häst-mötets dagordning.

Stämman beslutade att tillstyrka Solvallas motion 1.

 

Solvalla motion 2: Ifrågasättande av tabell i ”Travsporten mot 2030”

 

Solvalla ifrågasätter innehållet i tabellen ”Översikt av mål 2030” på sid 16 i ST:s strategiska måldokument ”Travsporten mot 2030”.

Styrelsens yttrande: Styrelsen delar Solvallas uppfattning att tabellen innehåller siffror, som om man försöker analysera konsekvenserna av siffrornas samband, innebär att ”målsiffrorna 2030” innebär att en målsatt minskning av beståndet häst i träning ska pareras genom att minskningen ska ske hos de som har ”många hästar”. En sådan central målsättning skulle direkt slå mot TR:s medlemmar och näringsförutsättningarna i A-tränarnas verksamheter. Styrelsen föreslår årsstämman att Solvallas motion 2 tillstyrks.

Stämman beslutade att tillstyrka Solvallas motion 2.

Denna fråga kom upp under eftermiddagens frågestund med Maria Croon och Robert Karlsson: MC betonade kraftfullt att det inte finns någon som helst ambition i Travsporten mot 2030 att reducera antalet proffstränade hästar. Att tolka den här tabellen på det sättet är felaktigt. Men när tolkningen av tabellen nu kan göras på detta sätt, samma synpunkt på den som TR framför har även kommit från andra håll, går det att konstatera att tabellen är dåligt formulerad.

 

Solvalla motion 3: Införande av ny version av Horserunner

 

Solvalla föreslår att TR ska skapa en ny version av prisjämförelse- och benchmarkingtjänsten Horserunner, och även hur detta praktiskt ska göras, av TR:s generalsekreterartjänst.

Styrelsens yttrande: Styrelsen konstaterar att den av ST för några år sedan lanserade tjänsten Horserunner aldrig fick genomslag. Styrelsen konstaterar också att ett annat, mer branschinternt verktyg som främst riktar sig till A- och B-tränare, skulle kunna fungera bättre än ST:s mer breda Horserunner-version. Dock ifrågasätter styrelsen om TR:s kanslifunktion är rätt instans för att skapa en sådan ny Horserunnerversion. Att addera skapandet av en sådan finns det inte utrymme för tidsmässigt vad gäller nuvarande arbetsbelastning för generalsekreterartjänsten, utan skulle i så fall innebära att något annat som finns i tjänsten behöver tas bort, prioriteras ner, eller omfördelas. Styrelsen anser att skapandet av en ny Horserunner-version inte har tillräcklig angelägenhetsgrad för att ett sådant ingrepp i generalsekreterarens arbetsuppgifter är motiverat. Styrelsen föreslår därför stämman att besluta att Solvallas motion 3 avslås.

Stämman beslutade att avslå Solvallas motion 3 avseende att TR:s generalsekreterartjänst skall hantera ett prisjämförelseverktyg på det sätt som föreslås. Dock beslutade stämman att uppdra till TR:s styrelse att undersöka om det finns något annat sätt, än det som Solvalla föreslaget, att skapa denna jämförelsetjänst.

 

Solvalla motion 4: Starttider för eftermiddags/kvällstävlingar

 

Solvalla föreslår att TR ska verka för att initiera en utredning, ledd av Svensk Travsport, i syfte att hitta ”lämpligaste starttid”, och även sluttid, för eftermiddags- och kvällstävlingar, där de aktivas arbetssituation är en av parametrarna.

Styrelsens yttrande: Styrelsen konstaterar att denna fråga har varit aktuell i flera år, men hittills mötts av svagt intresse från både ST och ATG att ta tag i. Dock svarade ST:s vd Maria Croon, när frågan om tävlingars starttider, ställdes i samband med TR:s styrelsemöte 2024-02-07/08, att frågan om starttiderna nu har väckts på ”strategisk nivå” mellan ST och ATG. Dock har ännu vare sig banor eller aktiva involverats i att diskutera, eller medverka i, detta. Styrelsen delar, oavsett signalerna från ST om att analysarbete runt tävlingars lämpligaste start/sluttider redan är initierat, Solvallas uppfattning som uttrycks i motionen och föreslår stämman att besluta att Solvallas motion 3 tillstyrks.

Stämman beslutade att tillstyrka Solvallas motion 4, samt även att under eftermiddagens möte med ST:s ledning ta upp frågan.

Maria Croons och Robert Karlssons svar: MC betonade att starttiderna för tävlingarna förekommit i strategiska samtal, men att det i nuläget inte pågår något konkret arbete runt att förändra starttiderna. ATG har tidigare klargjort att man ogärna ändrar starttiden för lunchtravet av rädsla för att då tappa kunder och omsättning. ATG ser att det är olika kundgrupper som är aktiva i lunchtravet och kvällstravet, så det är inte så enkelt att man kan förutsätta att ”omsättningen följer med” om förändringar i starttiderna görs.

 

Solvalla motion 5: Fördelning av ATG:s totonetto

 

Solvalla föreslår att TR ska tydliggöra att A-tränarnas organisation strävar efter att införa en fast modell för förhållandet mellan ATG:s nettospelsintäkter och prispengarna.

Styrelsens yttrande: Styrelsen konstaterar att även denna fråga diskuterades med Maria Croon (se motion 4 ovan) vid TR:s styrelsemöte 2024-02-07/08. Croon meddelade att hon skulle återkomma med besked om vad som skulle dels tala för, dels tala emot, eller vara försvårande, i en sådan modell. Denna återkoppling från Croon har ännu inte skett. Styrelsen delar, till att börja med i väntan på Croons återkoppling, Solvallas uppfattning som uttrycks i motionen i alla delar och föreslår stämman att besluta att Solvallas motion 5 tillstyrks.

Stämman beslutade att tillstyrka Solvallas motion 5, samt även att under eftermiddagens möte med ST:s ledning ta upp frågan.

Maria Croons svar: MC förordar inte en sådan omfattande fastlåsning av ATG:s rörelseresultat som en fast procentsats från totoöverskottet i utdelning till aktiva skulle innebära. Däremot avser MC att verka för en modell som mer långsiktigt än nu förutsäger utdelningen till sporten. Att, som det varit de senaste åren, rått osäkerhet om nästa års budgetinnehåll långt in i december är olyckligt. MC sade att man inför 2022 kommit fram med en bra modell för mer långsiktig planering, innebärande att vi skulle jobba utifrån en treårsplan. Men så kullkastade de stora omvärldsförändringarna detta. Nu kanske samhället är på väg tillbaka till ett stabilare omvärldsläge där mer långsiktig prognostisering och ekonomisk planering återigen blir möjlig.

 

Solvalla motion 6: Stonas status och andel av prispengarna

 

Solvalla föreslår att stonas andel av prispengarna ska stärkas och att detta ska ske genom att frågan lyfts med ST:s sportavdelning och den nationella propositionsskrivaren.

Styrelsens yttrande: Styrelsen delar Solvallas uppfattning att det skulle vara bra om tydliga och välkommunicerade beslut fattas på central nivå, i samverkan med de aktivas organisationer, om vad som ska vara ”stonas andel” i respektive årskull, samt att allokeringen av medel och lopp sedan kontinuerligt monitoreras avseende att de fattade besluten följs. Styrelsen föreslår därför stämman att besluta att Solvallas motion 6 tillstyrks.

Lars Dahlgren informerade vidare om att i dagarna har ASVT aviserat att agera avseende det Solvallas motion 6 avser, stonas status och andel av prispengarna. Ett förslag till skrivelse till ST från ASVT finns, där frågan ställst från ASVT om TR ställer sig bakom skrivelsen.

Stämman beslutade att tillstyrka Solvallas motion 6, att ställa sig bakom ASVT:s skrivelse om stons andel av prispengarna, samt även att under eftermiddagens möte med ST:s ledning ta upp frågan.

Robert Karlssons svar: ST har agerat gällande att förbättra stonas situation med en del propositionstekniska åtgärder, främst i V75:s högsta klasser och Solvallas onsdagar. Dock reducerades antalet rena stolopp under 2023, och det kanske ”gick lite för långt”. RK konstaterade att andelen prispengar till ston är en sak som i högsta grad kan styras genom lopputformning, och Per Wetterholm har nu tagit fram färsk statistik som beskriver stonas andel av tävlande och prispengar i olika årgångar. Denna statistik kan fungera som beslutsunderlag för justeringar av lopp/pengar i den rikning motonen avser.

 

Solvalla motion 7: Klargörande av hur avtalet med TV4-gruppen förhandlas fram

 

Solvalla Travtränareförening önskar svar på fyra frågor som rör det viktiga avtalet mellan ATG och TV4-gruppen.

Styrelsens yttrande: Styrelsen gör dels bedömningen att det blir svårt att få konkreta svar på frågorna, samt poängterar även att styrelsen har förtroende för att de interna granskningsprocesserna inom ST och ATG (primärt via revisorerna) kritiskt granskar att upphandlingsprocessen av detta, som Solvalla Travtränareförening påpekar, mycket viktiga avtal följer gällande lagar, föreskrifter och regelverk, och omgående skulle reagera om det konstateras att till exempel någon form av jäv föreligger. I detta förtroende ingår även att främst ATG:s styrelse korrekt kan bedöma, och påverka, att upphandlingen görs med så affärsmässigt bra villkor som möjligt för ATG. Styrelsen föreslår därför stämman att besluta att Solvallas motion 7 avslås.

Stämman beslutade att avslå Solvallas motion 7.

 

Dalarnas motion 1: Nya typstadgar för lokalföreningar

 

Dalarna föreslår att TR centralt ska ta fram nya stadgar för lokalföreningarna, som är anpassade till de 2023 moderniserade TR-stadgarna.

Styrelsens yttrande: Styrelsen delar Dalarnas uppfattning att lokalföreningarnas stadgar behöver moderniseras så att de är synkroniserade med de 2023 antagna TR-stadgarna. Dock konstateras (se valberedningens motion ovan) att den slutliga utformningen av TR-stadgarna inte blev klar under 2023, utan återkommer vid årets stämma. Styrelsen har för avsikt att inleda moderniseringsprocessen av lokalföreningarnas stadgar när processen med TR-stadgarna är klar. En rimlig tidsplan är att detta arbete kan inledas under 2024 så att processen med modernisering av lokalstadgarna ligger väl framme om TR centralt under 2025 fastställer hur utformningen av TR:s stadgar paragraf 10 och 11 ska vara. Styrelsen föreslår stämman att besluta att Dalarnas motion 1 tillstyrks.

Stämman beslutade att tillstyrka Dalarnas motion 1.

 

Dalarnas motion 2: F-skattsedel skall inlämnas av B-tränare som tränar hästar åt andra

 

Dalarna föreslår alla B-licensierade tränare som tränar hästar åt andra hästägare än sig själv/sitt företag/närstående, skall redovisa F-skattsedel till Svensk Travsport, enligt samma system som gäller för A-licensierade tränare.

Styrelsens yttrande: Styrelsen konstaterar att löfte om att kontroll av B-tränares F-skattsedlar skulle ske var en av förutsättningarna för att TR skulle rösta för att godkänna det licenssystem som togs i bruk 2019, och som medgav att B-licensinnehavare fick träna ”fem externa hästar” (mot uppvisande av F-skattsedel). Styrelsen kan konstatera att ST svikit denna förutsättning i uppgörelsen om ett nytt licenssystem. Någon kontroll av B-tränares F-skattsedlar har aldrig införts. Styrelsen konstaterar vidare att när Svensk Travsports vd Maria Croon fick frågor runt detta vid TR:s styrelsemöte 2024-02-07/08 blev svaret att ST nu har implementerat nya rutiner som förenklar kontroll av F-skattsedlar, oavsett om det gäller A- eller B-licensinnehavare. Dock verkar inte detta förenklade system ha börjat användas praktiskt. Det finns därför anledning att jobba vidare med denna viktiga principiella fråga. Styrelsen föreslår stämman att besluta att Dalarnas motion 2 tillstyrks.

Stämman beslutade att tillstyrka Dalarnas motion 2, samt även att passa på tillfället att under eftermiddagens möte med ST:s ledning återigen ta upp frågan.

Maria Croons svar: MC upprepade svaret enligt ovan, att det nu finns förbättrade administrativa möjligheter att kontrollera F-skattsedelstatusen. Tränarna uppmanade Croon att då se till att dessa möjligheter också används.

 

Dalarnas motion 3: Arbetsmiljöförbättringar tävlingsdagar

 

Dalarna föreslår att utrop och nedräkning till defilering skall påbörjas när det är sju minuter kvar till defileringen.

Styrelsens yttrande: Styrelsen konstaterar att denna gräns bör vara minst sju minuter, men gärna också får vara längre. Styrelsen har samtidigt intrycket att ”sju minuter” redan tillämpas på många banor, vilket dock inte hindrar att denna del av defileringsrutinen formaliseras centralt och normaliseras överallt. Styrelsen föreslår stämman att Dalarnas motion 3 tillstyrks.

Stämman beslutade att tillstyrka Dalarnas motion 2, samt även att passa på tillfället att under eftermiddagens möte med ST:s ledning ta upp frågan.

Robert Karlssons svar: Detta är någonting som inte borde vara några större problem att samordna med banorna. I sammanhanget kom också en sidofråga upp: Möjlighet att stryka hästar ”i inloggat läge” tills kvällstävlingar senare än 09.00 tävlingsdagen, förslagsvis till 15:00 eller 16:00. Även detta tog ST in och skulle överväga att ändra.

 

Dalarnas motion 4: Förändrade starttider och tävlingsdagar

 

Dalarna föreslår att kvällstrav ska ha första start kl 17:30, att lunchtrav på måndagar och fredagar skall undvikas, samt sena lördagskvällstävlingar, samt att lunchtrav dagarna efter varandra i samma geografiska region skall undvikas.

Styrelsens yttrande: Styrelsen konstaterar att denna motion delvis sammanfaller med Solvallas motion 4, vilken styrelsen föreslår att stämman tillstyrker. Samtidigt är Dalarnas motion mer konkret än Solvallas gällande önskvärda förändringar i nuvarande tävlingsstruktur. Styrelsen vill samtidigt upplysa om att undvikande av lunchtrav måndagar, och hur lunchtraven är placerade geografiskt över veckan, är två av de fokusområden ST hade då årets tävlingskalender planerades och beslutades. Styrelsen föreslår stämman att Dalarnas motion 4 tillstyrks och att de konkreta förslag på förändringar av tävlingsstrukturen som motionen innehåller fogas till hur TR framgent ska arbeta med det som även uttrycks i Solvallas motion 4.

Stämman beslutade att tillstyrka Dalarnas motion 4, samt även att under eftermiddagens möte med ST:s ledning ta upp frågan (se under Solvallas motion 4 ovan).

 

Axevallas motion 1: Användning av och reglemente säkerhetsspåret

 

Axevalla föreslår förändring av regelverket för banornas säkerhetsspår så att spåret får användas av galopperande ekipage ”som en del av tävlingsbanan”.

Styrelsens yttrande: Styrelsen konstaterar att frågan om säkerhetsspårens användande är ett ständigt diskussionsämne, och att det inte finns någon konsensus bland TR:s medlemmar gällande hur reglerna för säkerhetsspårets användande bäst utformas. Likväl som det finns de som, liksom Axevalla, vill att spåret ska få användas av odiskvalificerade galopperande ekipage för att ställa hästen i trav (och sedan få fortsätta i loppet) finns det de som tvärtom tycker att nuvarande obligatorium för diskvalificerade ekipage som befinner sig på innerspår att styra ut på säkerhetsspåret ska tas bort. Det förslag till regeländring som Axevallas Travtränareförening framför har varit uppe för diskussion i Svensk Travsports reglementskommitté, vilken har avvisat det. TR:s styrelse har svårt att se att ST skulle ändra sin inställning gällande att säkerhetsspåret nu är definierat som utanför tävlingsbanans gräns till att bli en del av tävlingsbanan (som får användas av galopperande ekipage). Styrelsen föreslår stämman att besluta att avslå motionen.

Jan Halberg konstaterade att han anmält frågan om säkerhetsspåret till nästkommande möte (2024-04-24) i samrådsgruppen för hästvälfärdsfrågor, utifrån hur säkerhetsspåret principiellt ska betraktas och om nuvarande regelverk försvårar för de aktiva hur, när, och i vilket syfte säkerhetsspåret ska användas.

Lars Dahlgren konstaterade att frågan om säkerhetsspåren berörts vid ST:s vd-samråds möte 2024-04-11 och att Jonny Staaf då meddelat att frågan om säkerhetsspårens användande för närvarande är stängd i ST:s reglementskommitté.

Stämman beslutade att avslå Axevallas motion 1.

 

Axevallas motion 2: Central propositionsskrivning för regionen Axevalla

 

Axevalla föreslår att en tränare skall engageras som ”bollplank” för nationelle propositionsskrivaren Mattias Stenby i regionen Axevalla.

Styrelsens yttrande: TR:s styrelse konstaterar att Stenby uttryckt att han gärna tar emot synpunkter och inspel gällande arbetet med propositionerna. Dock ser inte styrelsen att det Axevalla framför i motionen är en fråga för TR nationellt, utan en lokal fråga som förslagsvis löses i samverkan mellan Axevalla Travtränareförening och Axevallas ledning. Styrelsen föreslår stämman att besluta att avslå motionen i den betydelsen att TR centralt inte ska engagera sig i frågan, men uppmanar samtidigt Axevallas Travtränareförening att samråda med Axevallas ledning och ta egen kontakt med den nationelle propositionsskrivaren Mattias Stenby.

Stämman beslutade att avslå Axevallas motion 2 men samtidigt att TR:s ledning, om Axevalla så önskar, ska stå till förfogande för att framföra inspel, förslag och åsikter till den nationelle propositionsskrivaren.

 

Axevallas motion 3: Udda böter och fler och fler böter

 

Axevalla uttrycker kritik mot dels tävlings/utrustningsreglementets och påföljdsmallens utformning och även att domare och funktionärer är ojämna i bedömningarna och behöver bli mer professionella.

Styrelsens yttrande: Styrelsen konstaterar att denna motion har tydliga paralleller med innehållet och andemeningen i Färjestads motion 1 och motion 2, där styrelsen föreslår stämman att besluta att motionerna skall tillstyrkas. Av detta följer att styrelsen föreslår stämman att besluta att Axevallas motion 3 tillstyrks.

Stämman beslutade att tillstyrka Axevallas motion 3.

 

/LARS DAHLGREN