Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

170 proffstränare svarade på enkäten om barfotaförbud bör införas för treåriga hästar i Sverige. 112 röstade för barfotaförbud – 58 emot.

Räknat i procent innebär det att 66 procent, två tredjedelar, av proffstränarna voterar för att Svensk Travsport ska utöka nuvarande reglering av barfotatävlande , som gäller tvååriga hästar och alla hästar under månaderna december, januari och februari, till att även gälla treåriga hästar hela året.

I Frankrike gäller barfotaförbud för treåringar sedan 2014 (B-årgången, alltså Bold Eagle och hans kullkamrater), som föddes 2011. I Sverige skulle ett barfotaförbud för treåringar innebära att hästarna behöver tävla med skor på hovarna längre än i Frankrike, till 1 mars som fyraåringar, med tanke på det generella barfotaförbudet under vintermånaderna.

Travtränarnas Riksförbunds styrelse beslutade i mitten på juni att genomföra en enkät gällande hur landets proffstränarkår ser på den, mer eller mindre ständigt, omdiskuterade frågan om barfotaförbud för treåringar. I veckan genomfördes enkäten. Man kan konstatera att splittring råder – en tredjedel av tränarna är ju emot ett barfotaförbud – och frågan är inte enkel.

Frågan som ställdes, via TR:s sms-tjänst, var formulerad enligt följande:

/////

Anser du att förbud mot att tävla barfota med treåringar på svenska banor bör införas?

Om du vill ha bf-förbud för treåriga hästar: Svara JA på detta sms

Om du INTE vill ha bf-förbud for treåriga hästar: Svara NEJ på detta sms

(Svaret skulle lämnas senast fredag 5/7).

/////

Drygt hälften av proffstränarkåren svarade på enkäten. Eftersom det är en komplicerad fråga med många aspekter att väga in (och där forskningsläget gällande effekterna av barfotatävlande med ännu icke färdigvuxna hästar i högsta grad är i behov av förbättring) måste man ha respekt för om många också säger ”pass” och inte vill ta ställning. Det svarsalternativet fanns dock alltså inte med i sms-utskicket. Man ska nog också akta sig för att göra den enkla tolkningen att ”två av tre” är för ett barfotaförbud. I den knappa halva av tränarkåren som nu inte besvarade enkäten kan det ju vara så att man i stor utsträckning är nöjd med hur det är nu och därför inte engagerade sig i att svara. Kanske behövs därför ytterligare fördjupning gällande ”åsiktsfördelningen” innan ett ställningstagande kan formuleras gällande hur den svenska proffstränarkåren ser på att genomföra treåringssäsongen med skotvång.

Man kan också konstatera att frågan skär rakt igenom tränarkåren såväl geografiskt som storleksmässigt. I varken norr, söder, väster, öster och i mitten, och om man försöker göra kategoriseringen ”stortränare”, ”mellantränare” och småtränare”, finns det i ingen av uppdelningarna något som kan läsas ut som konsensus om man anser att ett barfotaförbud för treåringar ska införas, eller att ett sådant förbud är ett dåligt förslag.

Travtränarnas Riksförbunds styrelse tar nu upp resultatet av enkäten på nästkommande styrelsemöte, för diskussion om TR ska lämna någon rekommendation till ST gällande denna fråga. Oavsett om TR:s styrelse säger något samlat och officiellt utifrån enkätresultatet så delges resultatet av enkäten till ST. Där har både vd Maria Croon och sportchef Robert Karlsson uttryckt att de är mycket nyfikna gällande vad Sveriges proffstränare har för åsikt i denna fråga.

OM det blir så att ST går skarpt med att gå mot ett barfotaförbud för treåringar behöver ST:s sportavdelning till exempel först noga tänka igenom hur tävlingssystemet för de yngsta hästarna är utformat. Eftersom det är vanligt med lopp där treåringar möter äldre hästar blir det ju konstigt om treåringarna, med krav att ha beslag på hovarna, ska tävla mot äldre hästar som är tillåtna att köras barfota. I så fall behöver man kanske – som fallet är i Frankrike – gå mot ett renodlat årgångstävlande för treåriga hästar. Detta kan ses som ett exempel på att ett bf-förbud för treåringar behöver underkastas en ordentlig konsekvensanalys innan ett beslut föreslås från ST:s sida. TR deltar givetvis i så fall gärna i att vara delaktigt i en sådan konsekvensanalys.

Och för tydlighetens skull (det framgick inte av enkät-sms-et, vilket det kanske borde gjort):  Enkätsvaren behandlas konfidentiellt. Vi publicerar/offentliggör alltså INTE från TR:s sida vad enskilda tränare svarade.

/LARS DAHLGREN