Ordf. Jan Halberg 070-641 74 03 jan.halberg@wangen.se

Enkät till alla TR-medlemmar om barfotakörning med treåriga hästar. Inspel till ST:s sportavdelning runt beslutet att nästa år köra samma antal tävlingsdagar som i år trots fortsatt minskande underlag hästar i träning. Diskussion om rättssäkerhetsaspekter kopplade till ST:s antidopingreglemente och licensbestämmelser. Travtränarnas Riksförbunds styrelse hade ett heldagsmöte förra veckan då några viktiga aktuella frågor penetrerades djupt.

För att ta det enklaste först: TR:s styrelse beslutade att ställa frågan till alla förbundets medlemmar om det ska vara tillåtet att köra treåriga hästar utan någon form beslag på hovarna (barfota). Frågeställningen innehåller olika aspekter, vilket avspeglas även inom TR:s styrelse där det inte råder enighet om det skulle vara bra med barfotaförbud för treåringar eller inte.

Genom att göra en enkät om frågan till alla proffstränare, via TR:s sms-tjänst, kan TR förhoppningsvis bidra till Svensk Travsport med väsentlig information om hur landets professionella tränarkår ser på denna fråga.

Längst ner i denna artikel finns en länk till statistik som ST sammanställt avseende treåriga hästars barfotatävlande. Studera den. Håll sedan utkik i sms-tjänsten, och fundera fram tills frågan ställs där på hur just du vill ha det med treåriga hästars tävlande med eller utan skor.

 

Stäng 20 procent av prispotten till endast svenska hästar

 

En fråga som diskuterades ingående var det inriktningsbeslut ST fattat (se länk till nyhet Travsport.se nedan) att inte minska antalet lopp eller tävlingsdagar till nästa år. Det ska poängteras att detta inte utesluter att det blir justeringar inom systemet så att några banor får ytterligare någon dag, och andra banor någon tävlingsdag färre. Samtidigt fortsätter underlaget med antalet hästar i träning att minska, och kullarna svenska varmblodiga travare som föds blir allt mindre. Att behålla antalet lopp/dagar medför då den uppenbara risken att fler lopp än nu blir ihåliga och ojämna och ”dåliga” ur publik/spelsynpunkt. För att kompensera för den risken hoppas ST att antalet starter per år som varje häst gör kan ökas. Det finns onekligen stor potential i det tänket, för i ett internatonellt perspektiv gör svenska travhästar jämförelsevis få starter per år.

TR:s styrelse konstaterade att denna förändring i synsättet på hur ST ska anpassa tävlingsutbudet utifrån hästpopulationen, alltså att få hästarna att starta oftare, endast har utsikter att lyckas om hästägare och aktiva får förbättrade incitament för att tävla. I praktiken innebär det med nödvändighet ekonomiska förstärkningar som ”gör verkan” avseende att simulera att hästarna startar oftare. Och även att det tekniskt blir möjligt att starta oftare genom fortsatta förbättringar i hur tävlingsdagarna placeras geografiskt, så att krockar, och för att använda ett av ST:s sportchef Robert Karlssons favorituttryck, ”kluster”, undviks. TR står här gärna till tjänst som remissinstans när tävlingsdagsplaneringen görs, om banornas sportchefer själva händelsevis inte förstår att de behöver höja blicken och tänka regionalt istället för lokalt.

Sedan 2019 har det totala antalet starter i Sverige minskat med 5,9 procent (med 5 000 starter). Samtidigt har antalet ”vanliga” tävlingsdagar minskat med 8,9 procent (70 dagar). Under dessa fem år har antalet breddloppsdagar varit oförändrat. Hela minskningen i tävlingsutbudet sedan 2019 finns därför i det som rimligen bör benämnas vardagstravet (V5-sax/lunchtrav). Detta behöver, anser TR, nu belysas och åtgärdas. Omsorgen har lagts på att behålla hästarna med mindre än 500 poäng ”inom systemet” genom breddloppen, samtidigt som de aktiva som har hästar med lite högre ambitioner och förmåga fått se sina möjligheter att vara med och tävla minska.

I detta ”vardagstravssegment” har tyvärr samtidigt de de ekonomiska förutsättningarna för de som har startande hästar försvagats på grund av de senaste årens stora kostnadsökningar, avsevärt högre än den allmänna inflationen i samhället, i hästhållningen och tävlandet. För en häst i proffsträning, som inte startar på hemmabana, krävs i praktiken seger eller andraplats i den stora mängd lopp som körs med 25 000 och 30 000 kronor i förstapris (veckan före midsommar var 40 procent av tävlingsutbudet sådana lopp), för att det överhuvudtaget ska bli kostnadstäckning eller överskott FÖR ATT GÖRA DEN STARTEN för hästägaren. Att få upp alla lopp med 25 000 kronor i förstapris till 30 000, och höja förslagsvis hälften av alla lopp som nu har 30 000 till vinnaren (åtta priser) till 40 000 kronor (sex priser) skulle, tror TR:s styrelse, kunna vara en bra INLEDANDE stimulans att få fler att starta oftare. En sådan satsning på ”den breda mitten” skulle, för förmodligen ett tresiffrigt antal hästägare varje vecka, förändra ett minus för att vara med och tävla till dels kostnadstäckning för att tävla oftare, och dels vid seger ge ett överskott som betalar en-två månaders träningskostnader.

Samtidigt är TR:s styrelse tydlig med att satsningar på ”den breda mitten vardagshästar”, i syfte att få fler att starta oftare, med nödvändighet behöver kombineras med förstärkningar av först och främst STL-loppen, så att statusen på STL-dagarna behålls. Om ”formstarka bra hästar” väljer att avstå tuffa STL-lopp för att de lockas ner i vardagsloppsklasser till ”enklare pengar” blir ju konsekvensen att konkurrensdugliga STL-hästar istället tar pengar och segrar som av startstimulansskäl försökt inriktas till ”vardagshästarna”.

En väldigt konkret sak, som i själva verket är en ren omdisponering av den befintliga prispotten, är att TR:s styrelse beslutade att uppmana ST att stänga de 20 procent av prispotten, som varje land enligt överenskommelserna inom EU/UET har rätt att stänga för att ”gynna den inhemska uppfödningen och hästhållningen”. Nu är inte mer än 13 procent av de totala prispengarna förbehållna svenska hästar. Det finns ett utrymme på cirka 50 miljoner kronor att lägga till, förslagsvis genom att utvidga ST:s Unghästserie (som ju endast är öppen för svenska hästar) och stänga de lägsta klasserna i STL så att dessa – som det var förr – endast är öppna för svenska hästar. Denna ”maximering till svenska hästar” har också ASVT uttryckt att man eftersträvar.

TR har även uppfattningen att hästägarnas egna insatser i de inhemska insatsloppen (Uppfödningslöpningen, Kriteriet, Oaks, Stochampionatet, Derbyt, Derbystoet) inte ska räknas in i det stängda utrymmet, vilket är fallet nu. Dessa pengar kommer ju inte från det gemensamma systemet utan är rent definitionsmässigt brett upplagda startavgifter som omfördelas bland hästägarna. Om TR får gehör för det synsättet blir det ytterligare några miljoner från den ”vanliga” prispotten som kan låsas för svenska hästar.

 

Ändrad beslutsprocess vid allvarliga regelbrott?

 

En tredje sak som tog en stor del av dagen i anspråk för styrelsen var diskussionen runt rättssäkerhetsaspekter för de aktiva i Svensk Travsports beslutsprocesser vid allvarliga regelbrott. Som det är nu har ST:s tjänstemän, och ST:s licenskommitté bestående av ST-tjänstemän och representanter för BAS-organisationerna, mandat att besluta om till exempel en så långtgående åtgärd som omedelbar licensindragning, och tjänstemän på hästvälfärdsavdelningen kan fatta beslut om långa (fler månader/ett år) startförbud för enskilda hästar.

TR:s styrelse vill här poängtera att TR står bakom att ST ska ha verktyg och möjligheter att skyndsamt kunna agera kraftfullt om allvarliga regelöverträdelser uppdagas. Men samtidigt är det så att dessa verktyg och möjligheter att agera behöver kombineras med vad som objektivt sett ska vara rättssäkert förfarande för den/de aktiva som blir föremål för sådana åtgärder. Detta är naturligtvis av yttersta vikt dels för de enskilda individerna, men också för förtroendet hos både aktiva och allmänhet för ST:s antidoping- och hästvälfärdsarbete.

TR:s styrelse ställer sig frågande till om nuvarande ”tjänstemannaorienterade” beslutsordning uppfyller vad som måste betraktas som grundläggande krav på objektiv rättssäkerhet. TR:s styrelse uppmanar därför ST att fundera på om det ska ändras runt detta i reglementena. Ett konkret förslag är att till exempel beslut om omedelbar licensindragning flyttas till STAD, eller någon form av verkställande utskott i STAD.

Det skulle kunna gå till så att om/när ST finner att regelöverträdelsen är av så allvarligt slag (det handlar om misstänkt medvetet brott mot antidopingreglementet) att redan i inledningsskedet av en utredning kommer omedelbar licensindragning i fråga, ska fakta/bevisunderlaget för den omedelbara licensindragningen föreläggas STAD för beslut inom två-tre dagar, och beslutet inte fattas på ”tjänstemannanivån” i ST (för att som det är nu därifrån sedan kunna överklagas till STAD). STAD är här att betrakta som en oberende juridisk instans, där ledamöterna väljs av ST:s fullmäktige och, likt en tingsrätt i det civila rättssamhället, består av dels professionella jurister, dels lekmän.

Gällande flera månader långa startförbud för hästar, som kan utfärdas vid uppdagande av till exempel blisterbehandlingar som gått allvarligt fel, vill TR:s styrelse också att nuvarande regelverk ska utvärderas. Här anser TR att det vore rimligare med ”startförbud tills hästen är återställd/frisk”, vilket skall intygas med veterinärintyg och kanske även uppföljande obligatorisk hästhälsakontroll på banan när hästen startanmäls igen, än nuvarande rutin där ett längre (upp till ett år) startförbud för hästen beslutas av ST:s hästvälfärdsavdelning på vad som kan uppfattas som schablonmässigt sätt.

 

Kontroll av B-tränares F-skattsedlar

 

Avslutningsvis så lyftes – för vilken gång i ordningen sedan det nuvarande licensssystemet infördes? – frågan om kontroll av B-licensinnehavares F-skattsedlar när dessa har externt ägda hästar på sina träningslistor. Varje år har TR:s stämma motioner i detta ämne att behandla, och TR har för ST förklarat flera gånger att av konkurrensneutralitetsskäl anser TR att det är viktigt att samma kontrollrutiner avseende F-skattsedel gäller för B-licensinnehavare med externt ägda hästar, som för A-licensinnehavare.

Förhoppningsvis går ST nu ut med en obligatorisk rutin där banorna åläggs att utföra kontroller att deras respektive B-licensinnehavare, som har externt ägda hästar, ska uppvisa F-skattsedel.

Efter att TR:s styrelse diskuterat allt ovanstående klart hade glädjande och tacksamt Svensk Travsports vd Maria Croon och sportchef Robert Karlsson hörsammat inbjudan att komma till mötet (som hölls på Best Western Hotel i Bromma) och ta del av, och diskutera, det TR:s styrelse beslutat att lyfta fram som förslag och inspel till ST. Så allt ovanstående är nu ”inne i huset”, om man nu kan kalla det så. Huruvida TR:s inspel och förslag till ST blir verklighet inför 2025 går naturligtvis ännu inte att säga.

/LARS DAHLGREN

 

Treåringar och barfota 2005-2023 (240616)

https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/2024/juni/tavlingsstrategi-2025-inte-minska-antalet-lopp/